Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sớm ban hành QCVN tính toán phát thải các bon sử dụng tư liệu viễn thám

Tin tức - Sự kiện Đo đạc - Bản đồ  
Sớm ban hành QCVN tính toán phát thải các bon sử dụng tư liệu viễn thám
Cục Viễn thám quốc gia được Bộ Tài nguyên và Môi trường giao chủ trì xây dựng, đang tổng hợp ý kiến tham vấn cộng đồng của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan về xây dựng bộ "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia xây dựng bộ dữ liệu tính toán phát thải các bon sử dụng tư liệu viễn thám” (QCVN lĩnh vực viễn thám).

Đây sẽ là văn bản quy phạm kỹ thuật đậm tính khoa học, kỹ thuật thực hiện Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Luật Đo đạc và Bản đồ, nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước về viễn thám trong đời sống xã hội, cụ thể quy định về chuẩn kỹ thuật xây dựng bộ dữ liệu lớp phủ mặt đất sử dụng dữ liệu viễn thám quang học phục vụ tính toán phát thải các-bon trong lĩnh vực sử dụng đất, thay đổi sử dụng đất và lâm nghiệp.

Điểm nổi bật của dự thảo Thông tư phản ánh quy mô thể hiện bộ dữ liệu lớp phủ mặt đất sử dụng dữ liệu viễn thám quang học gồm quy mô quốc gia với phạm vi thực hiện toàn bộ lãnh thổ Việt Nam phần đất liền với Mức độ chi tiết và độ chính xác thể hiện đối tượng trong CSDL lớp phủ mặt đất phục vụ tính toán phát thải các-bon tương ứng với CSDL địa lý tỷ lệ 1:250.000. Quy mô vùng xác đình gồm 6 vùng (các tỉnh, thành phố) với mức độ chi tiết và độ chính xác thể hiện đối tượng trong CSDL lớp phủ mặt đất phục vụ tính toán phát thải các-bon tương ứng với CSDL địa lý tỷ lệ 1:100.000.

Quy định chất lượng kỹ thuật đối với dữ liệu viễn thám quang học yêu cầu gồm độ tương phản; độ sắc nét; giá trị độ xám của điểm ảnh; hình ảnh địa vật biến dạng so với thực tế; mức độ chi tiết của ảnh… Dự thảo văn bản này quy định về danh mục đối tượng lớp phủ mặt đất; xử lý dữ liệu viễn thám quang học; phân loại và thành lập thông tin hiện trạng lớp phủ mặt đất; kỹ thuật thành lập lớp thông tin biến động lớp phủ mặt đất; kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ tính toán phát thải các-bon sử dụng dữ liệu viễn thám quang học.

Đối với quy định về quản lý gồm: Phương thức đánh giá sự phù hợp; Công bố hợp quy; Trách nhiệm công bố hợp quy; Phương pháp thử.​


Theo Bộ tài nguyên và Môi trường