Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Tài nguyên & Môi trường và Cục thuế tỉnh vừa tổ chức hội nghị ký kết Quy chế phối hợp quy định phương thức trao đổ...

Tin tức - Sự kiện Quản lý đất đai  
Sở Tài nguyên & Môi trường và Cục thuế tỉnh vừa tổ chức hội nghị ký kết Quy chế phối hợp quy định phương thức trao đổi thông tin theo hình thức điện tử để xác định nghĩa vụ Tài chính về đất đai của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Trên cơ sở cụ thể hóa và áp dụng thực hiện Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT ngày 22/6/2016; nhằm ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác dữ liệu đất đai, dữ liệu của ngành Thuế, giảm thời gian xác định nghĩa vụ tài chính, giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính, Sở Tài nguyên và Môi trường và Cục thuế tỉnh đã thống nhất ban hành quy chế phối hợp quy định phương thức trao đổi thông tin theo hình thức điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh giữa cơ quan đăng ký đất đai và cơ quan thuế.

Nguyên tắc phối hợp được thực hiện dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hai cơ quan và các đơn vị trực thuộc; sử dụng hồ sơ điện tử và chữ ký số trong quá trình trao đổi thông tin giữa các bên; ứng dụng công nghệ thông tin trên cơ sở khai thác, cơ sở dữ liệu điện tử của cơ quan đăng ký đất đai và cơ quan thuế.

Xác định nghĩa vụ tài chính được thực hiện thông qua hình thức luân chuyển thông tin bằng dữ liệu điện tử, tập tin điện tử có gắn chữ ký số.

9.2.png

Lãnh đạo Sở TN&MT và Cục Thuế ký kết quy chế phối hợp​

Quy chế cũng đưa ra các quy định cụ thể về hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính đất đai, trình tự trao đổi thông tin, xác định hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Việc hai cơ quan thực hiện quy chế phối hợp sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân và người dân khi thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai với cơ quan thuế; giảm thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số.


Tin liên quan