Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, được thay thế và bị bãi bỏ lĩnh vự...

Tin tức - Sự kiện Quản lý đất đai  
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, được thay thế và bị bãi bỏ lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường Hà Nam
Ngày 18 tháng 10 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 1826/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, được thay thế và bị bãi bỏ lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường Hà Nam
Nội dung Q​uyết định xem chi tiết Quyetdinhso1826.pdf                     
Phụ lục kèm theo bao gồm
​Phụ lục thủ tục hành chính cấp tỉnh xem phụ lục I TTHC cấp tỉnh tài nguyên t10.21.pdf
Phụ lục thủ tục hành chính cấp huyện xem chi tiếtphụ lục II TTHC cấp huyện Tài nguyên t10.21 (1).pdf
Phụ lục thủ tục hành chính cấp xã xem chi tiết phụ lục III TTHC cấp xã tài nguyên t10.21.pdf
Tin liên quan