Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Đầu tư xây dựng điểm trường mới trường THCS phường Bạch Thượng, thị xã Duy Tiên phục vụ con em công nhân khu công nghiệp trên địa bàn thị xã Duy Tiên

Tin tức - Sự kiện Quản lý đất đai  
Kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Đầu tư xây dựng điểm trường mới trường THCS phường Bạch Thượng, thị xã Duy Tiên phục vụ con em công nhân khu công nghiệp trên địa bàn thị xã Duy Tiên
Ngày 28 tháng 8 năm 2023, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 321/QĐ-STN&MT về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Đầu tư xây dựng điểm trường mới trường THCS phường Bạch Thượng, thị xã Duy Tiên phục vụ con em công nhân khu công nghiệp trên địa bàn thị xã Duy Tiên
Nội dung Quyết định xem chi tiết tại đây quyetdinhso321.pdf
Tin liên quan