Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết luận kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai và BVMT đối với Công ty TNHH Trương Thành Công tại TT. Kiện Khê huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam

Thanh tra - Kiểm tra Lĩnh vực QLNN về Môi trường  
Kết luận kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai và BVMT đối với Công ty TNHH Trương Thành Công tại TT. Kiện Khê huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam
Ngày 02 tháng 8 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Kết luận kiểm tra số 1531/KLKT-STN&MT về việc việc chấp hành pháp luật về đất đai và BVMT đối với Công ty TNHH Trương Thành Công tại TT. Kiện Khê huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam
Nội dung Kết luận xem chi tiết tại đây ketluankiemtraso1531.pdf
Tin liên quan