Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ

Tin tức - Sự kiện Đo đạc - Bản đồ  
Cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ
Một trong những điểm mới của Luật Đo đạc và Bản đồ là quy định rõ nét hơn về Chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ với 1 Chương và 11 điều.

Luật đã xác lập tính hợp pháp của cá nhân hành nghề độc lập về đo đạc và bản đồ, đảm bảo quyền và trách nhiệm của mỗi cá nhân thông qua việc cấp Chứng chỉ hành nghề cho cá nhân.

Thông qua chứng chỉ hành nghề, mỗi cá nhân có quyền đại diện theo pháp luật về nội dung hành nghề đo đạc và bản đồ được cấp, giúp cho các hoạt động của cá nhân được dễ dàng thuận lợi, đồng thời nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với công việc thực hiện. Chứng chỉ hành nghề cũng giúp cho việc quản lý của nhà nước đối với các cá nhân hành nghề đo đạc và bản đồ được thuận lợi.

Việc cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ cũng là một trong những nội dung thực hiện thỏa thuận giữa các nước trong khu vực ASEAN về đo đạc và bản đồ, thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế.

Thực hiện nhiệm vụ được giao trong Luật, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã tổ chức sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ cho các cá nhân đạt yêu cầu.

Cụ thể năm 2019 đã tiếp nhận 125 hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I, cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ cho 66 cá nhân. Năm 2020 đã tiếp nhận 254 hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I, cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ cho 178 cá nhân.

​ 


Theo Bộ tài nguyên và Môi trường