Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

Chỉ đạo điều hành  
Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức
Sáng ngày 11/2, Bộ TN&MT tổ chức họp ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của Bộ nhằm triển khai nhiệm vụ năm 2015. Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp.
    <a href="http://tnmthanam.gov.vn/index.php/vi/news/Tin-hoat-dong/Tap-trung-nang-cao-chat-luong-doi-ngu-can-bo-cong-chuc-1375/">Xem tiếp</a>

 

            Báo cáo tại cuộc họp, ông Tạ Đình Thi, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cho biết: Sau một năm triển khai thực hiện Quyết định số 2748/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ TN&MT, Trưởng ban Chỉ đạo về việc ban hành Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức Bộ, công tác cải cách đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận.

 

          Cụ thể, đối với công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy, Bộ  đã phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng và ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TN&MT, Phòng TN&MT; xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Tổng cục Địa chất và Khoáng sản; Quản lý đất đai, Môi trường, Biển và Hải đảo Việt Nam; xây dựng và thực hiện Đề án tái cơ cấu Tổng Công ty TN&MT Việt Nam.

         Ngoài ra, trong năm 2014, Bộ đã triển khai xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức Bộ TN&MT; đổi mới và nâng cao chất lượng thi tuyển, thi nâng ngạch công chức; hoàn thiện hệ thống thê chế về chế độ công vụ, công chức; chú trọng và nâng cao chế độ kỷ luật trong hoạt đọng công vụ để duy trì trật tự kỷ cương và phát huy tinh thần trách nhiệm trong hoạt động công vụ; thực hiện chế độ tiến cử và chính sách thu hút, phát hiện, trọng dụng và đãi ngộ người có tài; đào tạo, bồi dưỡng công chức; …
 

Toàn cảnh cuộc họp
 

          Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2015, Ban Chỉ đạo đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, Bộ TN&MT sẽ phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương ban hành các Thông tư liên tích hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở TN&MT; đẩy nhanh việc xây dựng Đề án quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp ngành TN&MT để có thể báo cáo lãnh đạo Bộ trình Thủ tướng phê duyệt vào cuối năm 2015; Hoàn thiện Đề án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế năm 2015 đối với các đơn vị tự chủ theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP.

           Ngoài ra, Bộ sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế về chế độ công vụ; thực hiện chế độ tiến cử và chính sách thu hút, phát hiện, trọng dụng và đãi ngộ người có tài; đào tạo và bồi dưỡng công chức…
Phát biểu cuộc họp, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà cho biết: Mục tiêu chung của công tác đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức là xây dựng một nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả. Chính vì vậy, Ban Chỉ đạo khi hoạt động phải bám sát nội dung Đề án Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức Bộ do Bộ trưởng Bộ TN&MT ban hành.

             Đối với những nhóm nhiệm vụ sẽ triển khai trong năm 2015, Thứ trưởng cho rằng, Ban chỉ đạo cần tập trung vào công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Phải thực hiện đồng bộ tất cả các nhiệm vụ như: nâng cao chất lượng đầu vào khi thi, xét tuyển công chức, viên chức; đào tạo nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn trong quá trình công tác; đánh giá sát thực hiệu quả công việc của cán bộ, công chức và xét thi đua khen thưởng dựa theo đánh giá kết quả công việc hàng năm.

           Bên cạnh đó, hướng đến một nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả, khi thực hiện nhiệm vụ, cần có sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng thuộc Bộ, xây dựng bộ công tác điều hành, công khai thông tin trong quá trình hoạt động, cũng như lộ trình thực hiện nhiệm vụ.