Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định phê duyệt dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Hà Nam

Danh sách các dự án Đang triển khai  
Quyết định phê duyệt dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Hà Nam

Click vào đây để xem chi tiết

Trung tâm CNTT