Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chính phủ thống nhất mở rộng hạn điền, tích tụ ruộng đất

Chỉ đạo điều hành  
Chính phủ thống nhất mở rộng hạn điền, tích tụ ruộng đất
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2017, trong đó Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung cao độ, quyết liệt, sáng tạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.
<a href="http://tnmthanam.gov.vn/index.php/vi/news/Tin-hoat-dong/Chinh-phu-thong-nhat-mo-rong-han-dien-tich-tu-ruong-dat-2053/"> Xem tiếp  </a>

 

Nghị quyết nêu rõ, Người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp phải quán triệt chủ đề hành động của năm 2017 “Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững”, coi đây là trọng tâm hành động, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ, đặc biệt là Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 19-2017/NQ- CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ.

 

Tại Nghị quyết, Chính phủ cũng yêu cầu từng thành viên Chính phủ thường xuyên rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật không còn phù hợp, kiên quyết không để thể chế, chính sách gây cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp cũng như phát triển kinh tế - xã hội.

 

Trong đó, về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Sớm triển khai xây dựng quy hoạch tài nguyên nước quốc gia và quy hoạch tài nguyên nước một số lưu vực sông lớn trong cả nước; Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát danh mục dự án ưu tiên đầu tư, hoàn thành thủ tục thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020 để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong tháng 3 năm 2017; Tích cực triển khai Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách bảo vệ môi trường; đề xuất cơ chế, chính sách, mô hình, giải pháp công nghệ, đặc biệt là đẩy mạnh xã hội hóa để thực hiện mục tiêu bảo vệ môi trường theo nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ; Đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về Chiến lược biển Việt Nam; hoàn thiện quy hoạch sử dụng biển để trình Quốc hội; Tăng cường phối hợp kiểm tra việc chấp hành pháp luật về khai thác khoáng sản, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác trái phép cát, sỏi ở lòng sông, cửa sông, ven biển.

 

 

Riêng trong lĩnh vực nông nghiệp, Chính phủ cũng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư pháp rà soát, đề xuất sửa đổi chính sách đất đai, tạo thuận lợi cho tích tụ, tập trung ruộng đất, mở rộng hạn điền cho sản xuất nông nghiệp quy mô lớn trong quý III năm 2017; nghiên cứu sửa đổi quỵ định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất, hướng dẫn chứng nhận quyền sở hữu tài sản trên đất nông nghiệp, trong đó bao gồm tài sản hình thành trên đất của các dự án nông nghiệp công nghệ cao, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm vay vốn ngân hàng trong tháng 3 năm 2017.