Skip Ribbon Commands
Skip to main content

12. Cấp giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê, lưu giữ, vận chuyển mẫu vật của loài thuộc Danh mục loài được ư...

12. Cấp giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê, lưu giữ, vận chuyển mẫu vật của loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ
* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức/cá nhân có nhu cầu thực hiện việc trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê mẫu vật của loài hoang dã thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ nộp hồ sơ hợp lệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam (bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường). Địa chỉ số 07, đường Trần Phú, Phường Quang Trung, TP. Phủ Lý hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả nhận và kiểm tra thành phần Hồ sơ (nếu Hồ sơ đủ thành phần thì tiếp nhận, chưa đủ hướng dẫn bổ sung Hồ sơ)

Buớc 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả báo cáo Lãnh đạo Sở và chuyển Hồ sơ về Chi cục Bảo vệ môi trường

Bước 3: Chi cục Bảo vệ môi trường tham mưu cho Lãnh đạo thẩm định hồ sơ

- Nội dung, mục đích, hình thức của việc trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê
mẫu vật của loài hoang dã thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ;

- Các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của mẫu vật; Văn bản thỏa
thuận về trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê mẫu vật của loài được ưu tiên bảo vệ;
Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân hợp lệ.

Bước 4: Chi cục Bảo vệ môi trường dự thảo tờ trình, quyết định và tham mưu Lãnh đạo Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định cấp giấy phép.

Bước 5: Ủy ban nhân dân tỉnh kí Quyết định cấp giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê, lưu giữ, vận chuyển mẫu vật của loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ và gửi quyết định về sở Tài nguyên và Môi trường.

Trường hợp không cấp thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân đề nghị.

Bước 6: Tổ chức/cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Khi nhận kết quả, tổ chức cá nhân phải mang theo phiếu hẹn trả kết quả.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Hà Nam.

*  Thành phần và số lượng hồ sơ:

- Thành phần:

+ Đơn xin cấp Giấy phép Trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê, lưu giữ, vận
chuyển mẫu vật của loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ;

+ Giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của mẫu vật;

+ Văn bản thỏa thuận về trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê mẫu vật của loài
được ưu tiên bảo vệ;

+ Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân hợp lệ.
- Số lượng hồ sơ: Không quy định.

* Thời hạn giải quyết: 12 ngày làm việc

Trong đó:

- Thời hạn thẩm định là chín (09) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ;          

- Thời hạn phê duyệt là ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ đã được chỉnh sửa, hoàn thiện theo quy định.

* Đối tượng thực hiện TTHC: Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình,
cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quan đến quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ tại Việt Nam.

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

+ Cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định theo quy định: UBND tỉnh.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện thẩm định: Sở Tài nguyên và Môi trường.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Bảo vệ môi trường

+ Cơ quan phối hợp: các Sở, ban, ngành của tỉnh, các tổ chức dịch vụ thẩm định (nếu có).

* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định cấp giấy phép trao
đổi, mua, bán, tặng cho, thuê, lưu giữ, vận chuyển mẫu vật của loài thuộc Danh
mục loài được ưu tiên bảo vệ hoặc văn bản từ chối, đồng thời nêu rõ lý do.

* Phí, lệ phí (nếu có): Không có

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Đơn đề nghị cấp phép trao đổi, mua, bán, tặng, cho, thuê loài được ưu tiên bảo vệ (Mẫu số 07 ban hành kèm theo Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ);

+ Mẫu giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ (Mẫu số 08 ban hành kèm theo Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ).

* Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC:

+ Phục vụ mục đích bảo tồn đa dạng sinh học, nghiên cứu khoa học và tạo
nguồn giống ban đầu;

+ Có giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê mẫu vật của loài thuộc
Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định tại Điểm c Khoản 3, Điều 12 Nghị định 160/2013/NĐ-CP.

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật Đa dạng sinh học năm 2008;

+ Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về Tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy, cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

+ Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Mẫu văn đơn đề nghị cấp phép trao đổi, mua, bán, tặng, cho, thuê loài được ưu tiên bảo vệ

(Mẫu số 07 ban hành kèm theo Nghị định số 160/2013/NĐ-CP

 ngày 12tháng 11 năm 2013 của Chính phủ)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP TRAO ĐỔI, MUA, BÁN, TẶNG
CHO, THUÊ LOÀI ĐƯỢC ƯU TIÊN BẢO VỆ

Kính gửi:…………………………………..

  1. Tên và địa chỉ của cá nhân, tổ chức

1.1. Tên và địa chỉ của tổ chức cá nhân đề nghị

- Tổ chức: tên đầy đủ, địa chỉ, điện thoại, số giấy phép đăng ký kinh doanh,
ngày cấp, nơi cấp hoặc quyết định thành lập.

- Cá nhân: họ và tên, địa chỉ thường trú, điện thoại, số giấy chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp.

1.2. Tên và địa chỉ của tổ chức cá nhân tiếp nhận:

- Tổ chức: tên đầy đủ, địa chỉ, điện thoại, số giấy phép đăng ký kinh doanh,
ngày cấp, nơi cấp hoặc quyết định thành lập

- Cá nhân: họ và tên, địa chỉ thường trú, điện thoại, số giấy chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp

2. Nội dung đề nghị

2.1. Mục đích

2.2. Hình thức trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê

2.3. Thông tin về mẫu vật

- Tên khoa học.

- Tên thông thường.

- Số lượng, chủng loại.

- Mô tả chi tiết (kích cỡ, tình trạng, loại sản phẩm ...).

2.4. Nguồn gốc mẫu vật

3. Thời gian dự kiến trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê: từ ngày... tháng
... năm .... đến ngày... tháng… năm....

4. Tài liệu kèm theo

                                                    ……., ngày …….. tháng …. năm ………

                                                          Tổ chức/cá nhân đề nghị

                                                      (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 ​


Tin liên quan