Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Về việc đề nghị đăng tải dự thảo Quyết định sửa đổi Quyết định 27/2016/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của UBND tỉnh Hà Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TN&MT

Tin hoạt động  
Về việc đề nghị đăng tải dự thảo Quyết định sửa đổi Quyết định 27/2016/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của UBND tỉnh Hà Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TN&MT
Ngày 17 tháng 5 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có ban hành Công văn số 737/STN&MT-VP về việc đề nghị đăng tải dự thảo Quyết định sửa đổi Quyết định 27/2016/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của UBND tỉnh Hà Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TN&MT
Nội dung Công văn xem chi tiết congvan737.pdf
Nội dung Dự thảo QĐ sửa đổi QĐ 27-2016.pdf​ xem chi tiết Dự thảo QĐ sua doi QĐ 27-2016-So TNMT (sua nam 2021).doc