Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Th%C3%B4ng%20tin%20tuy%C3%AAn%20truy%E1%BB%81n%20ph%E1%BB%95%20bi%E1%BA%BFn  
11/07/2024
Ngày 28/6/2024, Uỷ ban nhân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 869/QĐ-UBND Quyết định Điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 2432/QĐ-UBND ngày 27/11/2020 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam
04/07/2024
Ngày 03/7/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam ban hành Văn bản số 1699/STN&MT-MT về việc đề nghị đăng tải và tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định ban hành quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Xin ý kiếnVăn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Các Sở, ngành: Tư pháp; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Giao thông vận tải; Công thương; Xây dựng; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Khoa học và Công nghệ; Lao động Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Y tế; Giáo dục và đào tạo; Công an tỉnh; Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Nam và các tổ chức thành viên; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.
02/07/2024
Thực hiện Văn bản số 2174/VPUB-NNTMT ngày 16/6/2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Văn bản số 3670/BTNMT-BĐKH ngày 07/6/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tiếp nhận công bố hợp quy theo quy định tại Thông tư số 20/2023/TT-BTNMT ngày 30/11/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thu gom, vận chuyển, lưu giữ, tái chế, tái sử dụng và xử lý các chất được kiểm soát. Để thực hiện tốt các quy định tại Văn bản 3670/BTNMT-BĐKH ngày 07/6/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị sở Khoa học và Công nghệ, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai các văn bản trên đến và các tổ chức, cá nhân, đơn vị liên quan đảm bảo theo đúng quy định
02/07/2024
1. Diễn biến mưa trong 24 giờ qua: Ngày hôm qua và sáng nay (02/7) tỉnh Hà Nam, không mưa, ngày nắng.
26/06/2024
Qua quá trình theo dõi nước sông Nhuệ tại cống Nhật Tựu, Ba Đa và sông Đáy tại cầu Hồng Phú có diễn biến ô nhiễm, nước sông có màu đen, mùi hôi. Ngày 25/6/2024 Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành lấy mẫu và phân tích
30/05/2024
Diễn biến mưa trong 24 giờ qua: Tỉnh Hà Nam không mưa, ngày nắng nóng
29/05/2024
Ngày 29 tháng 5 năm 2024, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Văn bản số 1308/STN&MT - MT về việc hướng dẫn, đôn đốc thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông mới gửi Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
12/03/2024
Ngày 05 tháng 3 năm 2024 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam ban hành Văn bản số 521/STN&MT-VP về việc phối hợp tuyên truyền, tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực TN&MT.
15/01/2024
Ngày 22 tháng 12 năm 2023 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Nam ban hành Văn bản số 916 -CV/BTGTU Về việc gửi tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng và Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh theo Văn bản số 1758/STTTT-TTBCXB ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Hà Nam
15/01/2024
Ngày 08 tháng 01 năm 2024, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 23/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Hà Nam năm 2023
04/11/2023
Nhằm giáo dục năng, kiến thức và phương pháp về chống rác thải nhựa và bảo vệ môi trường thế hệ trẻ - chủ nhân tương lai của đất nước. Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Giáo dục và các đơn vị liên quan tổ chức Cuộc thi “Đại sứ giảm nhựa”.
15/09/2023
Ngày 12 tháng 9 năm 2023 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam ban hành Văn bản số 2279/STN&MT-MT về việc đề nghị các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Công thương; Xây dựng;Công an tỉnh; Ban Quản lý các Khu công nghiệp; UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Quyết định số 980/QĐ-TTg ngày 22/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ
24/10/2022
Ngày 16 tháng 5 năm 2022, Bộ tài nguyên và Môi trường có ban hành Nghị định số 14/VBHN-BTNMT về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
1234
Previous Page 1-15 Next Page