Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Chi%E1%BA%BFn%20l%C6%B0%E1%BB%A3c%2C%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20h%C6%B0%E1%BB%9Bng%2C%20quy%20ho%E1%BA%A1ch%2C%20k%E1%BA%BF%20ho%E1%BA%A1ch%20ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n  
05/09/2023
Ngày 02 tháng 8 năm 2023, Sở tài nguiyên và Môi trường có ban hành Kế hoạch số 1887 /KH-STN&MT về việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam năm 2023
23/05/2023
Ngày 23 tháng 5 năm 2023, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Kế hoạch số 1176 /KH-UBND về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
10/01/2023
Ngày 10 tháng 1 năm 2023, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành kế hoạch số 52/KH-STN&MT về việc tự kiểm tra, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2023
19/10/2022
Ngày 17 tháng 10 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Kế hoạch số 2235/KH-STN&MT về việc chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
14/10/2022
Ngày 05/10/20222 UBND tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch triển khai ứng dụng Nền tảng bản đồ số với mục tiêu: Triển khai hiệu quả nội dung về ứng dụng Nền tảng bàn đồ số tại Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15/03/2022 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số năm 2022; Phát triển Nền tảng bản đồ số trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Xây dựng hình thành Nền tảng bản đồ số tỉnh Hà Nam phục vụ nhu cầu quản lý và phát triển kinh tế - xã hội của các sở, ban, ngành, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; đồng thời thực hiện kết nối, chia sẻ hình thành Bản đồ số quốc gia.
23/09/2022
Ngày 15 tháng 11 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Kế hoạch số 2053/KH-STN&MT về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022
23/09/2022
Ngày 10 tháng 1 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Kế hoạch số 43/KH-STN&MT về việc Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022
23/09/2022
Ngày 15 tháng 3 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Kế hoạch số 409/KH-STN&MT về việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý và chuyển đổi vị trí công tác công chức, viên chức năm 2022
23/09/2022
Ngày 19 tháng 5 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Kế hoạch số 884/KH-STN&MT về việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021-2025 sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
04/10/2021
Ngày 21 tháng 9 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 1678/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thị xã Duy Tiên tỉnh Hà Nam
04/10/2021
Ngày 21 tháng 9 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 1677/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam
04/10/2021
Ngày 30 tháng 9 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 1723/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam
04/10/2021
Ngày 30 tháng 9 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 1724/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam
04/10/2021
Ngày 04 tháng 10 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 1747/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam
123
Previous Page 1-15 Next Page