Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tổ chức bộ máy Khối các Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở  
15/07/2013
Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Phát triển quỹ đất.
03/06/2013
1- Vị trí chức năng: Trung tâm Công nghệ Thông tin thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
03/06/2013
1- Vị trí chức năng
03/06/2013
1. Vị trí chức năng
03/06/2013
Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất được thành lập theo quyết định số 861/2005/QĐ-UBND ngày 27/5/2005 của UBND tỉnh Hà Nam. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định trong quyết định số 99 QĐ-STN&MT ngày 07/8/2012 như sau:
13/09/2013
I. Vị trí, chức năng và nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường
15/07/2013
Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Phát triển quỹ đất.
03/06/2013
Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất được thành lập theo quyết định số 861/2005/QĐ-UBND ngày 27/5/2005 của UBND tỉnh Hà Nam. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định trong quyết định số 99 QĐ-STN&MT ngày 07/8/2012 như sau: