Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Về việc xây dựng kế hoạch triển khai và hoàn thành mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021

Tin tức - Sự kiện Thủ tục hành chính và Dịch vụ Công  
Về việc xây dựng kế hoạch triển khai và hoàn thành mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021
Ngày 05 tháng 5 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Công văn số 1063/UBND-KGVX về việc xây dựng kế hoạch triển khai và hoàn thành mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021
Nội dung Công văn xem chi tiết cong van so 1063.pdf