Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Về việc tiếp tục thực hiện việc công khai và gỡ bỏ thông tin công khai vi phạm pháp luật đất đai đối với các trường h...

Tin tức - Sự kiện Quản lý đất đai  
Về việc tiếp tục thực hiện việc công khai và gỡ bỏ thông tin công khai vi phạm pháp luật đất đai đối với các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai
Ngày 29 tháng 3 năm 2021, Bộ tài nguyên và Môi trường ban hành công văn số 1430/BTNMT-TCQLĐĐ về việc tiếp tục thực hiện việc công khai và gỡ bỏ thông tin công khai vi phạm pháp luật đất đai đối với các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai
Nội dung Công văn xem chi tiết tại đây​​​