Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Về việc rà soát, hoàn thành các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020

Chỉ đạo điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Về việc rà soát, hoàn thành các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020
Ngày 17 tháng 9 năm 2020, Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Hà Nam có công văn số 1572/STN&MT-VP về việc rà soát, hoàn thành các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020
Nội dung Công văn xem chi tiết tại đây