Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định về hồ sơ địa chính

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Hệ thống văn bản QPPL ngành TN&MT Hà Nam  
Về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định về hồ sơ địa chính
Ngày 28 tháng 2 năm 2022, Bộ tài nguyên và Môi trường có ban hành văn bản số 02/VNHN-BTNMT về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định về hồ sơ địa chính
Nội dung Thông tư quy định về hồ sơ địa chính xem chi tiết tại đây vbhopnhatvehsdiachinh.pdf
Theo Bộ tài nguyên và Môi trường