Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền về phòng, chống thiên tai đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Thông tin tuyên truyền phổ biến  
Tuyên truyền về phòng, chống thiên tai đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày 07 tháng 7 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Kế hoạch số 1674/KH-UBND về việc tuyên truyền về phòng, chống thiên tai đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Nội dung Kế hoạch xem chi tiết tại đây