Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, khu đất thực hiện Dự án xâ...

Tin tức - Sự kiện Quản lý đất đai  
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, khu đất thực hiện Dự án xây dựng Khách sạn Phủ Lý tại phường Liêm Chính thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam
Ngày 09 tháng 11 năm 2022, Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có ban hành Thông báo số 160/TB-TTPTQĐ về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, khu đất thực hiện Dự án xây dựng Khách sạn Phủ Lý tại phường Liêm Chính thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam
Nội dung Thông báo xem chi tiết tại đây TINH HÀ NAM.pdf
Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm tổ chức đấu giá sản phẩm xem chi tiết tại đây CONG HÒA XÃ HOI CHÜ NGHÍA VIÊT NAM.pdf
Tin liên quan