Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về tình hình ô nhiễm nước sông Duy Tiên, Châu Giang (đợt 09 lần 2)

Thông tin tuyên truyền phổ biến  
Thông báo về tình hình ô nhiễm nước sông Duy Tiên, Châu Giang (đợt 09 lần 2)
Thông báo về tình hình ô nhiễm nước sông Duy Tiên, Châu Giang   (đợt 09 lần 2)

Đợt ô nhiễm trên sông Duy Tiên từ ngày 13/10 đến nay đã chảy tới sông Châu Giang và có khả năng ảnh hưởng đến sông Đáy. Lúc 9h00 ngày 18/10/2018 nước tại Đập Phúc, cầu Câu Tử và cầu Châu Giang có màu đen, mùi thối. Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường - Sở TN & MT Hà Nam đã lấy và phân tích mẫu nước tại các vị trí trên, nồng độ các chất ô nhiễm như sau:

- Tại Đập Phúc: Nồng độ Amoni là 21,1 mg/L-N, vượt 70,34 lần; ôxy hoà tan là 1,88 mg/L, nhỏ hơn 2,66 lần giới hạn cho phép theo QCVN 08- MT:2015/BTNMT cột A2 (nước dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp).

- Tại cầu Câu Tử: Nồng độ Amoni là 20,1 mg/L-N, vượt 67 lần; ôxy hoà tan là 1,91 mg/L, nhỏ hơn 2,61 lần giới hạn cho phép theo QCVN 08- MT:2015/BTNMT cột A2 (nước dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp).

- Tại cầu Châu Giang: Nồng độ Amoni là 16,8 mg/L-N, vượt 56 lần; ôxy hoà tan là 2,06 mg/L, nhỏ hơn 2,42 lần giới hạn cho phép theo QCVN 08- MT:2015/BTNMT cột A2 (nước dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp).

Nước sông đã bị ô nhiễm báo động cấp 2 theo quy định bảo vệ môi trường của UBND tỉnh.

Để hạn chế thiệt hại cho nhân dân, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường đề nghị:

          - UBND các huyện thành phố kịp thời thông báo cho các xã, thị trấn ven sông sông Châu Giang, Duy Tiên có biện pháp phòng ngừa để hạn chế thiệt hại về nguồn lợi thuỷ sản;

          - Chi cục Thủy lợi Hà Nam xem xét để bố trí lịch cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;

          - Công ty CP Nước sạch và các trạm cấp nước trên sông Châu Giang bố trí trực theo dõi bơm nước, đảm bảo nước phục vụ sinh hoạt của nhân dân;

          - Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam thông báo để nhân dân trong khu vực sử dụng tiết kiệm nước sạch, có biện pháp bảo vệ các loài thuỷ sản nuôi trên sông./. ​


TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG