Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 tại 05 đơn vị trực thuộc Sở

Tin tức - Sự kiện Thủ tục hành chính và Dịch vụ Công  
Thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 tại 05 đơn vị trực thuộc Sở
Ngày 10 tháng 8 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Thông báo số 1369/TB-STN&MT về thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 tại 05 đơn vị trực thuộc Sở
Nội dung Thông báo xem chi tiết thongbaoso1369.pdf