Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thi đua thực hiện nhiều nhiệm vụ lĩnh vực đo đạc, bản đồ

Tin tức - Sự kiện Đo đạc - Bản đồ  
Thi đua thực hiện nhiều nhiệm vụ lĩnh vực đo đạc, bản đồ
Hưởng ứng phong trào thi đua năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới toàn diện để phát triển”, Cục Đo đac, bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam hướng ứng, phát động phong trào thi đua, đang ký tổ chức thực hiện nhiều nhiệm vụ chuyên môn trọng tâm, quan trọng.

Theo đó, tập trung nguồn lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam và xây dựng Hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 sau khi được Chính phủ phê duyệt.

Qua đó, mục tiêu phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; ưu tiên đầu tư cho các nhiệm vụ đo đạc và bản đồ phục vụ phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng nguồn dữ liệu thông tin phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số; nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ mới; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trình độ cao trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ, hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia; tham gia hoạt động đo đạc và bản đồ…

Bên cạnh đó, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý theo kế hoạch, trong đó tập trung xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ. Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ thuộc Đề án “Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia" đã được Thủ tướng Chính phủ Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 09/01/2020.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; công tác kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý; các dự án đang thi công; nhiệm vụ liên quan đến công tác biên giới, biển đảo và phục vụ phát triển bền vững…                                                                          

​ 


Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường