Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Bình Lục

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Bình Lục
Xem chi tiết tại đây qd 568 KH Binh Luc.pdf