Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngành TN&MT triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng về địa chất và khoáng sản

Tin tức - Sự kiện Địa chất - Khoáng sản  
Ngành TN&MT triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng về địa chất và khoáng sản
Trong 6 tháng đầu năm 2022, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã khẩn trương triển khai toàn diện và đồng bộ các nhiệm vụ. Đến thời điểm hiện nay, cơ bản các nhiệm vụ được thực hiện đúng tiến độ và chất lượng.

Đối với nhiệm vụ hồ sơ đề xuất dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi), Tổng cục đã lập Hồ sơ đề nghị xây dựng Dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi) và tham mưu Bộ gửi đăng tải toàn văn dự thảo Hồ sơ trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Cổng Thông tin điện tử của Bộ; tiếp thu, tổng hợp 66 ý kiến góp ý của các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 6 đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT. Dự thảo đã được Hội đồng thẩm định Bộ Tư pháp cho ý kiến. Hiện, Tổng cục đang rà soát, hoàn thiện theo ý kiến của Hội đồng thẩm định.

Về nhiệm vụ xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ TN&MT đã trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị quyết. Các thành viên Chính phủ đã có ý kiến và Bộ TN&MT có Công văn số 3831/BTNMT-ĐCKS tiếp thu, giải trình ý kiến của thành viên Chính phủ về dự thảo Nghị quyết.

6.08.png

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng

Đối với nhiệm vụ lập Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Tổng cục đã tiếp thu và hoàn thiện dự thảo theo góp ý của 68 cơ quan: Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Bộ ngành có liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ngày 13/7, Bộ TN&MT có tờ trình số 45//TTr-BTNMT gửi Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Về nhiệm vụ xây dựng Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Tổng cục đã hoàn thành báo cáo tổng kết Chiến lược. Ngày 24/6, Bộ TN&MT đã ban hành Quyết định số 1352/QĐ-BTNMT về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hiện, Tổng cục đang xây dựng dự thảo Chiến lược.

Đối với nhiệm vụ Khoanh định khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia, đến nay, Tổng cục đã cơ bản hoàn thành công tác rà soát và đề xuất khoanh định khu vực dự trữ cho 2 loại khoáng sản: apatit và titan. Tổng cục đang tiếp tục tổng hợp ý kiến của các tỉnh và rà soát lại toàn bộ các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia cho các khoáng sản khác đã khoanh định tại Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 6/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Tổng cục sẽ hoàn thiện hồ sơ để báo cáo Bộ TN&MT trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2022.

 


Theo Bộ tài nguyên và Môi trường