Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết luận thanh tra về việc quản lý sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn huyện Lý Nhân

Thanh tra - Kiểm tra  
Kết luận thanh tra về việc quản lý sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn huyện Lý Nhân
Ngày 11 tháng 3 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có ban hành Kết luận thanh tra số 372/KLTT-STN&MT về việc quản lý sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn huyện Lý Nhân
Nội dung Kết luận xem chi tiết 2021-3-11-KLTT 372-Lý Nhân.pdf