Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch tự kiểm tra, rà soát và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa...

Thanh tra - Kiểm tra  
Kế hoạch tự kiểm tra, rà soát và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2019
Ngày 22 tháng 2 năm 2019, Sở tài nguyên và môi trường có kế hoạch số 174/KH-STN&MT về việc tự kiểm tra, rà soát và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2019
Nội dung kế hoạch xem chi tiết kh 174.signed.signed (1).pdf