Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch tập huấn, phổ biến, tuyên truyền các Văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

Thông tin tuyên truyền phổ biến  
Kế hoạch tập huấn, phổ biến, tuyên truyền các Văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
Ngày 17 tháng 3 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành kế hoạch số 402/KH-STN&MT về việc  tập huấn, phổ biến, tuyên truyền các Văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
Nội dung Kế hoạch xem chi tiết kehoach420.pdf