Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường năm 2019

Thủ tục hành chính  
Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường năm 2019
Ngày 27 tháng 02 năm 2019 Sở tài nguyên và Môi trường có kế hoạch số 196/KH-STN&MT về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường năm 2019
Nội dung kế hoạch xem chi tiết kh 196.signed.signed (1).pdf