Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

Tin tức - Sự kiện Quản lý đất đai  
Hướng dẫn xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất
Theo đề nghị của UBND tỉnh Kon Tum, Bộ TN&MT đã hướng dẫn về việc xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

Về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể

Theo quy định tại khoản 3 Điều 114 Luật Đất đai thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá đất cụ thể và cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức việc xác định giá đất cụ thể; trong quá trình thực hiện, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh được thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất để tư vấn xác định giá đất cụ thể. Pháp luật đất đai không quy định việc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giá cụ thể (trong đó có giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất); việc xác định giá đất không thuộc nhiệm vụ của tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thuê.

Theo quy định tại Điều 14 Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì trong trường hợp cần thiết, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể ủy quyền bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong khoảng thời gian xác định kèm theo các điều kiện cụ thể; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải bảo đảm các nguồn lực và điều kiện cần thiết khác để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn mà mình ủy quyền; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đã ủy quyền và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn mà mình đã ủy quyền.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum căn cứ quy định của pháp luật nêu trên để thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Về kinh phí để định giá đất cụ thể

Theo quy định tại khoản 1 Điều 17, khoản 4 Điều 21 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ quy định về giá đất thì căn cứ vào nhu cầu định giá đất cụ thể tại địa phương, Sở Tài nguyên và Môi trường lập kế hoạch định giá đất cụ thể trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt; kinh phí để tổ chức xác định giá đất cụ thể , trong đó có kinh phí xác định giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất được bố trí từ ngân sách nhà nước.

​ 


Theo Bộ tài nguyên và Môi trường