Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Điểm mới phong trào thi đua ngành tài nguyên và môi trường năm 2021

Tin hoạt động  
Điểm mới phong trào thi đua ngành tài nguyên và môi trường năm 2021
Bộ trưởng Bộ TN&MT phát động phong trào thi đua năm 2021 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới toàn diện để phát triển” (Công văn 953/BTNMT-TĐKTTT ngày 02/3/2021). Đây là phong trào thi đua nhằm cụ thể hóa nội dung phong trào thi đua giai đoạn 2021 - 2025 đã được phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ IV. Điểm mới phong trào thi đua năm 2021 là xác định tiêu chí thi đua cụ thể, bám sát thực tế hoạt động quản lý nhà nước của ngành.

Theo đó, đối với tập thể gồm 4 tiêu chí: (1). Hưởng ứng và phát động phong trào thi đua thiết thực, gắn với các nhiệm vụ chính trị, cụ thể: có kế hoạch, giải pháp thực hiện; có đăng ký chỉ tiêu thi đua, đăng ký sáng kiến, đổi mới sáng tạo về xây dựng chính sách, thể chế, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; có nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao vui tươi lành mạnh. (2). Có chương trình công tác (kế hoạch, nhiệm vụ) của năm được xây dựng, phê duyệt theo quy định; sáng tạo, vượt khó, hoàn thành 100% kế hoạch năm, trong đó chương trình xây dựng pháp luật và giải ngân đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả. (3). Có kế hoạch thực hiện cải cách hành chính được phê duyệt (quy chế, quy trình, thủ tục, trách nhiệm, tiến độ cụ thể), cắt bỏ các thủ tục rườm rà trong giải quyết công việc; phục vụ lợi ích của người dân và doanh nghiệp; mọi dịch vụ công đều có thể được thực hiện trực tuyến cấp độ 3, 4. (4). Thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy định văn hóa công sở: không đi muộn về sớm, không uống rượu bia, hút thuốc lá tại nơi làm việc… Đoàn kết nội bộ; gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác.

Về cá nhân có 5 tiêu chí: (1). Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; (2). Có đăng ký chỉ tiêu thi đua, đăng ký sáng kiến, đổi mới sáng tạo về xây dựng chính sách, thể chế, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin…; sáng kiến cải tiến kỹ thuật hoặc đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ, giải pháp công tác hoặc giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; (3). Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; (4). Thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy định văn hóa công sở và nội quy của cơ quan, đơn vị; (5). Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua; có đạo đức, lối sống lành mạnh.

Đối với cá nhân là lãnh đạo thủ trưởng đơn vị: ngoài các tiêu chí nêu trên, đơn vị phải là tập thể tiêu biểu xuất sắc, dẫn đầu các phong trào thi đua.

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và các kế hoạch trên các lĩnh vực theo các nghị quyết của Đảng, Quốc hội. Vì vậy, nội dung thi đua tập trung 5 nhiệm vụ lớn, có tính thiết thực và được cộng đồng quan tâm:

Một là, thi đua đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế chính sách, pháp luật để quản lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn tài nguyên cho phát triển, giải quyết hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hai là, thi đua thực hiện chuyển đổi số toàn diện ngành; xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng số, dữ liệu số, thông tin phục vụ quản lý, điều hành thông minh trên nền tảng thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0; đề xuất những sáng kiến, giải pháp nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu phù hợp với yêu cầu của thực tiễn.

Ba là, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính phủ điện tử, chính quyền điện tử; củng cố và hoàn thiện bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tâm, có tầm, có phẩm chất tốt và trình độ chuyên môn cao, chuyên nghiệp.

Bốn là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả, sáng tạo các phong trào thi đua, trong đó trọng tâm là 4 phong trào thi đua đã được Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và 2 phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” và “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Năm là, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc từ thực tiễn.

Ngoài ra, Bộ TN&MT đặt ra 5 giải pháp thực hiện phong trào thi đua năm 2021. Với truyền thống thi đua và tinh thần “Thi đua ái quốc”, ý chí tự lực, tự cường, yêu ngành, yêu nghề, phát huy những thành quả đã đạt được, hãy nêu cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng, thi đua lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 ​


Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường