Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đẩy mạnh tuyên truyền điển hình tiến ngành TN&MT

Tin hoạt động  
Đẩy mạnh tuyên truyền điển hình tiến ngành TN&MT
Bộ TN&MT vừa đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ, Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo, giới thiệu, tuyên truyền điển hình tiên tiến thông qua các nội dung chính như đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo; kết quả thực hiện và các hình thức, biện pháp tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, nhân tố mới, mô hình mới để tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến; đánh giá kết quả đạt được, bài học, kinh nghiệm và giải pháp đẩy mạnh tuyên truyền điển hình tiên tiến thời gian tới.

Đây là nhiệm vụ và hoạt động trọng tâm của phong trào thi đua xây dựng, nhận rộng, tuyên truyền điển hình tiên tiến, mô hình, hoạt động nổi bật hướng đến kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường (8/2002 – 8/2022); đồng thời giới thiệu đến Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương và các cơ quan để tổ chức hoạt động tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến.

Thời gian qua, Bộ TN&MT luôn quan tâm phát động và hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, nhất là việc phát hiện, nuôi dưỡng, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Nhiều tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến, mô hình, sáng kiến, hoạt động cộng đồng được vinh danh, tuyên truyền.

Đồng thời, thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026; Công văn số 678/BTĐKT-V.II ngày 07 tháng 4 năm 2022 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về tuyên truyền gương điển hình tiên tiến; Kế hoạch số 08/KHBTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 03/KH-BTNMT ngày 27 tháng 7 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 – 2025.         

​ 


Theo Bộ tài nguyên và Môi trường