Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đánh giác tác động đối với nhóm chính sách về thủ tục hành chính trong cấp phép hoạt động khoáng sản

Tin tức - Sự kiện Địa chất - Khoáng sản  
Đánh giác tác động đối với nhóm chính sách về thủ tục hành chính trong cấp phép hoạt động khoáng sản
Luật khoáng sản năm 2010 đã quy định cụ thể về nguyên tắc, điều kiện, thành phần hồ sơ, trình tự thủ tục cấp phép hoạt động khoáng sản. Cùng với những chính sách mới là khung pháp lý quan trọng để cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản ở Trung ương và Địa phương thực hiện. Sự minh bạch trong cấp phép hoạt động khoáng sản cùng với các thủ tục hành chính rõ ràng đã tạo cho các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản tiết kiệm cả về thời gian và kinh phí thực hiện, chấn chỉnh việc cấp phép tràn lan, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực thực hiện các dự án thăm dò, khai thác khoáng sản. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính đã có những bất cập.

Quy định “Tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh ngành nghề thăm dò khoáng sản được thăm dò khoáng sản" hiện nay không phù hợp với Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp vì theo quy định của Luật đầu tư thì ngành nghề “thăm dò khoáng sản" không thuộc ngành nghề, đầu tư kinh doanh có điều kiện. Trong khi đó, Luật doanh nghiệp không bắt buộc phải đăng ký ngành nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành nghề, đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Quy định phải có thiết bị, công cụ chuyên dùng cần thiết để thi công cần xem xét điều chỉnh vì trong thực tế, các tổ chức có thể thuê ngoài các thiết bị để thi công công tác thăm dò.

Thực tế cho thấy, các khu vực được khoanh định là khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP thì hầu hết là các khu vực khoáng sản đã được xác định cung cấp nguyên liệu cho các dự án chế biến sâu khoáng sản (xi măng) hay các khu vực khoáng sản theo các Quy hoạch, văn bản liên quan giao cho một đơn vị cụ thể (than, apatit), nước khoáng (Doanh nghiệp đã được cơ quan có thẩm quyền cấp Chủ trương đầu tư dự án). Các khu vực này đã xác định chủ đầu tư để thực hiện thăm dò, khai thác khoáng sản nên việc quy định lựa chọn tổ chức, cá nhân để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản cho toàn bộ các khu vực được khoanh định là khu vực không đấu giá là chưa phù hợp với thực tế.

Quy định  “mỗi cá nhân" được cấp không quá 05 Giấy phép thăm dò khoáng sản là chưa phù hợp vì “cá nhân" thì không thể đủ điều kiện về “vốn chủ sở hữu" theo quy định tại điểm c khoản 2 điều này.

Nội dung quy định tại điểm a khoản 2 “Dự án đầu tư khai thác khoáng sản phải có phương án sử dụng nhân lực chuyên ngành, thiết bị, công nghệ, phương pháp khai thác tiên tiến phù hợp". Vấn đề này thuộc lĩnh vực quy định của pháp luật chuyên ngành, không nhất thiết quy định trong luật khoáng sản.

Điểm c khoản 2 quy định về vốn chủ sở hữu: Thực tế nếu là tổ chức mới thành lập, chưa có hoạt động sản xuất kinh doanh thì rất khó để xác định vốn chủ sở hữu vì vốn chủ sở hữu là một dạng tài sản của doanh nghiệp sau khi trừ đi nợ, trong khi đó, khi thực hiện dự án thì tổ chức, cá nhân thường sẽ sử dụng vốn lưu động là vốn tự có hoặc vốn vay của các tổ chức tín dụng. Ngoài ra, quy định này còn không phù hợp với cá nhân muốn hoạt động thăm dò khoáng sản.

Nội dung điểm b khoản 1: chỉ nên quy định “Đề án thăm dò khoáng sản", nội dung yêu cầu phù hợp với quy hoạch nên đưa vào phần nguyên tắc, điều kiện cấp phép.

Điểm e khoản 1 quy định “Văn bản xác nhận vốn chủ sở hữu" cần xem xét điều chỉnh hoặc loại bỏ cho phù hợp thực tiễn

Khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 1 cần bổ sung nội dung yêu cầu nộp các văn bản chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ của tổ chức cá nhân thăm dò khoáng sản đến thời điểm gia hạn, chuyển nhượng hoặc trả lại.

Xem xét bổ sung thêm mộ nội dung yêu cầu nộp như: Quyết định phê duyệt trữ lượng phải kèm theo Bình đồ phân khối trữ lượng và mặt cắt tính trữ lượng; Bản đồ hiện trạng kèm theo mặt cắt hiện trạng vì thực tế cơ quan tiếp nhận, thẩm định hồ sơ không có các tài liệu này để kiểm tra, thẩm định.

Đối với các hồ sơ gia hạn, chuyển nhượng, trả lại Giấy phép cần yêu cầu nộp thêm các hóa đơn chứng từ kê khai, nộp thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường để làm cơ sở xác định trữ lượng đã khai thác, trữ lượng còn lại vì hiện nay, doanh nghiệp có nhiều nghĩa vụ báo cáo về sản lượng khai thác như báo cáo định kỳ, báo cáo thống kê kiểm kê trữ lượng, khai sản lượng để nộp thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường, trong khi thực tế cho thấy các hồ sơ này thường có số liệu khác nhau gây khó khăn trong việc xác định trữ lượng khoáng sản còn lại.

Một số nội dung cần chỉnh sửa cho phù hợp với luật chuyên ngành như: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Bản cam kết bảo vệ môi trường, giấy chứng nhận đầu tư

Quy định tổ chức, cá nhận nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền cấp phép đã phù hợp thực tiễn chưa, vì thực tế hiện nay các đơn vị không nằm chung trong cùng một trụ sở thì thường hồ sơ được nộp tại cơ quan thẩm định hồ sơ (như Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền cấp cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường; tại Sở Tài nguyên và Môi trường đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh)

Cần làm rõ cơ sở lý luận của quy định tổ chức cá nhân được cấp giấy phép thăm dò phải thực hiện tối thiểu 50% khối lượng của đề án mới được chuyển nhượng;

Quy định “mỗi lần gia hạn, tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản phải trả lại ít nhất 30% diện tích khu vực thăm dò khoáng sản theo giấy phép đã cấp" là không hợp lý vì phần diện tích trả lại nếu có khoáng sản sẽ gây khó khăn trong công tác quản lý, bảo vệ và đặc biệt không phù hợp với quy định không chia cắt mỏ có thể khai thác quy mô lớn thành nhiều mỏ quy mô nhỏ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 53.​


Theo Bộ tài nguyên và môi trường