Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đánh giá tác động đối với nhóm chính sách về hoạt động thăm dò khoáng sản và khai thác khoáng sản

Tin tức - Sự kiện Địa chất - Khoáng sản  
Đánh giá tác động đối với nhóm chính sách về hoạt động thăm dò khoáng sản và khai thác khoáng sản
Nhóm nội dung về hoạt động thăm dò và khai thác khoáng sản là nhóm nội dung lớn, gồm nhiều quy định xuyên suốt các chương, điều của Luật Khoáng sản. Do đó, để đánh giá được nhóm nội dung này sẽ tiến hành phân tích, đánh giá cụ thể các quy định liên quan như đã phân tích ở trên, trên cơ sở kết quả đánh giá sẽ có những đề xuất cho phù hợp với thực tế hiện nay.

Theo quy định của Luật Khoáng sản, có thể sắp xếp nhóm chính sách về hoạt động thăm dò khoáng sản và khai thác khoáng sản bao gồm các quy định chính sau: quy định về hoạt động khoáng sản; quy định về tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khoáng sản; quy định về khu vực hoạt động khoáng sản; quy định về điều kiện khi cấp phép hoạt động khoáng sản, cấp phép thăm dò ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản; các quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng sản; khai thác tận thu khoáng sản; các quy định về khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường; về chuyển nhượng, thu hồi, điều chỉnh, trả lại giấy phép hoạt động khoáng sản.

Hoạt động khoáng sản bao gồm hoạt động thăm dò khoáng sản, hoạt động khai thác khoáng sản. Các quy định về hoạt động khoáng sản trước hết là những quy định chung, mang tính khái quát như chính sách của Nhà nước về khoáng sản, nguyên tắc hoạt động khoáng sản, những hành vi bị cấm trong hoạt động khoáng sản,…Các nội dung khái quát được quy định tại Chương I của Luật khoáng sản. 

Về khu vực khoáng sản được quy định cụ thể tại Chương V của Luật khoáng sản. Khu vực khoáng sản được chia thành 04 loại gồm: Khu vực hoạt động khoáng sản, bao gồm cả khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ; khu vực cấm hoạt động khoáng sản; khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản và khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia.

  Liên quan đến tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khoáng sản được quy định xuyên suốt trong Luật Khoáng sản trong đó có thể chia thành 02 nhóm gồm các quy định về điều kiện của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản trước khi được cấp Giấy phép hoạt động khoáng sản và các quy định về quyền, nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân sau khi được cấp Giấy phép hoạt động khoáng sản.

Mặt khác, để đánh giá chính sách về hoạt động thăm dò khoáng sản và khai thác khoáng sản cần phải đánh giá các quy định liên quan đến khai thác tận thu khoáng sản; quy định về khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, về chuyển nhượng, thu hồi, điều chỉnh, trả lại giấy phép hoạt động khoáng sản. Các nội dung này chủ yếu được quy định tại Chương VII và Chương VIII Luật khoáng sản.

Về cơ bản, có thể thấy nhóm nội dung về hoạt động thăm dò và khai thác khoáng sản là nhóm nội dung lớn, gồm nhiều quy định xuyên suốt các chương, điều của Luật Khoáng sản. Do đó, để đánh giá được nhóm nội dung này sẽ tiến hành phân tích, đánh giá cụ thể các quy định liên quan như đã phân tích ở trên, trên cơ sở kết quả đánh giá sẽ có những đề xuất cho phù hợp với thực tế hiện nay.

Quy định về khu vực khoáng sản

Về các quy định liên quan đến khu vực khoáng sản, đây là quy định làm cơ sở cho việc cấp phép hoạt động khoáng sản. Hoạt động khoáng sản theo quy định sẽ chỉ được tiến hành trong khu vực hoạt động khoáng sản và được cấp phép theo quy định. Khu vực hoạt động khoáng sản là khu vực có khoáng sản đã được điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khoanh định trong quy hoạch.

Đối với công tác quy hoạch khoáng sản, kể từ khi Luật Khoáng sản có hiệu lực, Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành có liên quan thực hiện công tác phê duyệt điều chỉnh quy hoạch khoáng sản, tính đến thời điểm hiện nay, với quy hoạch thuộc thẩm quyền các Bộ: Công Thương, Xây dựng đã rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung 08 quy hoạch khoáng sản.

Quy hoạch thuộc thẩm quyền của địa phương, theo thống kê đến hết năm 2017 đã có 62/63 tỉnh, thành phố với 115 quy hoạch khoáng sản các loại được phê duyệt theo thẩm quyền (năm 2016 là 110 quy hoạch); đã rà soát, điều chỉnh 31 quy hoạch (phê duyệt trước đó) để phù hợp với yêu cầu thực tế, quy định hiện hành. Việc hầu hết các tỉnh, thành phố đã lập, phê duyệt quy hoạch khoáng sản thuộc thẩm quyền đã góp phần quan trọng nâng cao công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, tránh tình trạng chia nhỏ các mỏ, hạn chế việc cấp phép tràn lan.

Về công tác khoanh định, phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, tính đến hết năm 2017, trên địa bàn cả nước đã có 62/63 tỉnh, thành phố hoàn thành khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản. Trong đó đã có 49/63 tỉnh, thành phố đã hoàn thành phê duyệt.

Như vậy có thể thấy công tác khoanh định, quy hoạch khu vực hoạt động khoáng sản; phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản đã được các cơ quan có thẩm quyền khẩn trương thực hiện làm cơ sở cấp phép hoạt động khoáng sản trên cả nước theo quy định của Luật Khoáng sản.

Đối với khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia, ngày 06 tháng 5 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 645/QĐ-TTg phê duyệt khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia với 48 khu vực gồm 10 loại khoáng sản khác nhau.

Liên quan đến nội dung này, qua thời gian thực hiện Luật Khoáng sản có thể thấy một số bất cập như sau:

Việc cấp phép hoạt động khoáng sản đối với các Giấy phép do cơ quan trung ương cấp hiện nay thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tuy nhiên quy hoạch khoáng sản theo quy định thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương như vậy sẽ dẫn đến tính không đồng bộ trong quy trình cấp phép hoạt động khoáng sản. Nhiều loại khoáng sản như nước nóng, nước khoáng thiên nhiên khi cấp phép chưa được phê duyệt quy hoạch khai thác nên trong quá trình thẩm định hồ sơ phải lấy ý kiến cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch (Bộ Công Thương) có văn bản chấp thuận làm tăng thời gian thẩm định hồ sơ.

Đối với công tác khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản đến nay đã được UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  cơ bản thực hiện đầy đủ. Tuy nhiên, nhiều UBND tỉnh, thành phố còn thực hiện chậm, việc rà soát các vấn đề liên quan đến khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản phục vụ quá trình cấp phép hoạt động khoáng sản còn diễn ra chậm chủ yếu phụ thuộc vào tiến độ rà soát của địa phương nên cũng là lý do khiến thời gian thẩm định hồ sơ kéo dài.

Đối với quy định về điều kiện khi cấp phép hoạt động khoáng sản, cấp phép thăm dò ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Điều kiện khi cấp phép hoạt động khoáng sản, cấp phép thăm dò ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản hiện nay được quy định rất chặt chẽ cho từng đối tượng tham gia hoạt động khoáng sản. Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khoáng sản không những phải đảm bảo yêu cầu về pháp lý, hồ sơ kỹ thuật, môi trường mà còn phải đảm bảo khả năng, năng lực về vốn đầu tư thực hiện (có vốn điều lệ tối thiểu phải bằng 50% tổng dự toán của đề án thăm dò khoáng sản tại khu vực đề nghị thăm dò và có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 30% tổng số vốn đầu tư của dự án đầu tư khai thác khoáng sản).

Quy định về việc lựa chọn tổ chức, cá nhân để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đã được quy định chặt chẽ theo thứ tự ưu tiên về mặt thời gian và các điều kiện khác liên quan khi có cùng thời gian nộp hồ sơ.

Tuy đã được quy định tương đối chặt chẽ nhưng trong quá trình thực hiện cho thấy các quy định trên còn một số bất cập sau:

Việc lựa chọn tổ chức, cá nhân để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản: Chưa quy định lựa chọn tổ chức, cá nhân để cấp phép nếu tất cả các tổ chức, cá nhân cùng thỏa mãn về điều kiện về thời gian nộp hồ sơ và điều kiện ưu tiên.

Đối với vốn chủ sở hữu của tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản: Đã được quy định chi tiết tại Điều 9 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP, tuy nhiên đối với doanh nghiệp thành lập trên 01 năm tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản thi phải nộp bản sao Báo cáo tài chính của năm gần nhất là chưa đủ chặt chẽ mà Báo cáo tài chính nộp trong hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động khoáng sản cần phải được đơn vị kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận.

Hiện nay, có thể thấy nhiều tổ chức, cá nhân sau khi được cấp phép hoạt động khoáng sản, đặc biệt là giấy phép khai thác khoáng sản không đủ khả năng về tài chính triển khai dự án dẫn đến tình trạng nhiều giấy phép hoạt động khoáng sản được cấp đã lâu nhưng chưa được triển khai. Do đó có thể thấy việc căn cứ xác định vốn chủ sở hữu của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép hoạt động khoáng sản quy định tại Điều 9 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP mới chỉ đảm bảo một phần mức độ tin cậy mà chưa đánh giá được thực chất năng lực tài chính thực hiện dự án của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khoáng sản.

Đối với các quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng sản

Có thể thấy, về cơ bản các quy định liên quan đến quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng sản được quy định chặt chẽ, cụ thể cho từng quyền và nghĩa vụ đối với tổ chức, cá nhân thăm dò và khai thác khoáng sản. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện các quy định trên của Luật Khoáng sản cho thấy còn một số vướng mắc như sau:

Liên quan đến quyền ưu tiên cấp Giấy phép khai thác khoáng sản, theo quy định hết thời hạn ưu tiên, tổ chức, cá nhân đã thăm dò không đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản đối với khu vực đã thăm dò thì mất quyền ưu tiên đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản. Tuy nhiên, trường hợp tổ chức, cá nhân tự bỏ tiền đầu tư thăm dò khoáng sản nhưng đã mất quyền ưu tiền; khi có tổ chức, cá nhân khác đề nghị được cấp phép khai thác khoáng sản tại khu vực nêu trên nhưng theo quy định việc hoàn trả chi phí đã đầu tư thăm dò được thực hiện theo nguyên tắc tự thỏa thuận bằng văn bản giữa tổ chức, cá nhân đã đầu tư với tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin. Quy định này gặp phải một số vướng mắc như: trường hợp tổ chức, cá nhân đã đầu tư thăm dò bị giải thể hoặc mặc dù không xin được giấy phép khai thác khoáng sản nhưng tổ chức, cá nhân đã đầu tư chi phí thăm dò cũng không muốn thỏa thuận chuyển thông tin thăm dò cho tổ chức, cá nhân khác để lập hồ sơ xin cấp phép khai thác khoáng sản. Tình trạng trên dẫn đến việc cấp phép khai thác khoáng sản đối với trường hợp đã nêu gặp nhiều khó khăn về vấn đề pháp lý.

Tổ chức, cá nhân hoạt động thăm dò phải có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do hoạt động thăm dò gây ra tuy nhiên mức độ bồi thường, quy định bồi thường chưa cụ thể.

Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản được thăm dò nâng cấp trữ lượng khoáng sản trong phạm vi diện tích, độ sâu được phép khai thác, nhưng phải thông báo khối lượng, thời gian thăm dò nâng cấp cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép trước khi thực hiện. Theo quy định này, tổ chức, cá nhân khai thác chỉ cần thông báo khối lượng, thời gian thăm dò nâng cấp cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép là có thể tiến hành việc thăm dò nâng cấp. Tuy nhiên, thực tế để đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về khoáng sản cần thiết phải có ý kiến thẩm định, chấp thuận của cơ quan quản lý thì tổ chức, cá nhân mới được thực hiện việc thăm dò nâng cấp.

Tổ chức, cá nhân có quyền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai phù hợp với dự án đầu tư khai thác khoáng sản, thiết kế mỏ đã được phê duyệt. Tuy nhiên, việc thực hiện quyền trên phụ thuộc rất nhiều yếu tố, đặc biệt công tác giải phóng mặt bằng của nhiều tổ chức, cá nhân gặp nhiều khó khăn dẫn đến tình trạng được cấp phép nhiều năm nhưng không thể thuê đất để tiến hành khai thác mỏ.

Quy định về nghĩa vụ nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản hiện nay đang cho thấy tính hiệu quả, đặc biệt là loại bỏ trường hợp các tổ chức, cá nhân không đủ năng lực về tài chính; trường hợp xin mỏ để đầu cơ sinh lời và tăng doanh thu cho ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, hiện nay giá tính tiền cấp quyền một số loại khoáng sản cao, cùng với tình hình khó khăn, chất lượng khoáng sản không đạt như thăm dò đang gặp phải phản ánh của nhiều tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản (đặc biệt đối với khoáng sản đá hoa trắng). Nguyên nhân trên dẫn đến tình trạng nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản diễn ra trên nhiều địa phương đối với nhiều loại khoáng sản khác nhau.

Việc bồi thường thiệt hại do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra hiện nay chưa có mức quy định cụ thể, chủ yếu dựa trên tình thần tự nguyện và thỏa thuận của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản.

Việc khai thác tối đa khoáng sản chính, khoáng sản đi kèm là nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản nhưng phải phụ thuộc vào công nghệ khai thác, nhu cầu thị trường, nhu cầu của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản.

Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản, quyền khai thác khoáng sản là quyền của tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản. Tuy nhiên, trên thực tế có thể thấy các tổ chức, cá nhân ít sử dụng quyền này mà chủ yếu “lách" luật bằng cách thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty để tiếp tục thực hiện thăm dò, khai thác khoáng sản mà không thực hiện việc chuyển nhượng quyền thăm dò, quyền khai thác khoáng sản theo quy định.

Quy định về khai thác tận thu khoáng sản; khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường; chuyển nhượng, thu hồi, điều chỉnh, trả lại giấy phép hoạt động  khoáng sản

Quy định về khai thác tận thu khoáng sản, theo quy định tại Điều 69 Luật Khoáng sản, tổ chức, cá nhân khai thác tận thu khoáng sản không phải nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Quy định này cho thấy sự bất cập, cụ thể: Đối với trường hợp thu hồi khoáng sản đi kèm hoặc khoáng sản tại bãi thải của mỏ theo Giấy phép khai thác khoáng sản đang còn hiệu lực thì trữ lượng tính tiền cấp quyền được xác định theo khối lượng khoáng sản đã thu hồi, sử dụng thực tế hàng năm. Như vậy, tổ chức, cá nhân thu hồi khoáng sản tại bãi thải của mỏ theo Giấy phép khai thác khoáng sản đang còn hiệu lực phải nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản nhưng tổ chức, cá nhân khai thác tận thu khoáng sản không phải nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Theo quy định, tổ chức, cá nhân khai thác tận thu khoáng sản không có quyền thăm dò nâng cấp trữ lượng khoáng sản trong phạm vi được phép khai thác. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 2 Điều 69 Luật Khoáng sản, tổ chức, cá nhân khai thác thận thu khoáng sản có nghĩa vụ thu thập, lưu giữ thông tin về kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng khoáng sản là chưa có sự thống nhất.

Đối với khai thác tận thu khoáng sản không cần giám đốc điều hành mỏ, tuy nhiên có thể thấy nhiều mỏ khai thác tận thu khoáng sản rắn có điều kiện khá phức tạp (phức tạp hơn cả khai thác đất san lấp, cát sỏi lòng sông), thậm chí vẫn sử dụng vật liệu nổ, tuy nhiên trong khi các mỏ đất san lấp, cát sỏi lòng sông vẫn phải có giám đốc điều hành mỏ theo quy định nên quy định này cho thấy còn một số vấn đề chưa phù hợp với thực tế.

Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, việc cấp phép hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, đối với các quy định về khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và áp dụng trong thực tế áp dụng còn một số tồn tại như sau:

Công tác điều tra, thăm dò, phê duyệt trữ lượng cũng như công tác cấp phép hoạt động khoáng sản ở một số địa phương còn hạn chế dẫn đến tình trạng doanh nghiệp lách luật gây thất thu ngân sách nhà nước, sử dụng không hợp lý, lãng phí tài nguyên khoáng sản,…

Một số tổ chức, cá nhân khai thác, chế biến khoáng sản không đúng theo quy trình quy phạm, thiết kế mỏ đã được phê duyệt gây ảnh hưởng xấu đến môi trường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lao động, gây thất thoát, lãng phí tài nguyên và thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Một số địa phương còn hiện tượng chia nhỏ mỏ để cấp, cùng một khu vực nhưng cấp nhiều Giấy phép khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường các tổ chức khác nhau, ảnh hưởng đến tính hiệu quả trong hoạt động khai thác khoáng sản, không đủ điều kiện để đầu tư quy mô lớn và áp dụng các công nghệ khai thác tiến tiến, gia tăng tác động xấu đến môi trường, cảnh quan,...

Quy định về chuyển nhượng, thu hồi, điều chỉnh, trả lại giấy phép hoạt động khoáng sản

Đối với quy định về chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản, việc quy định về chuyển nhượng quyền hoạt động khoáng sản để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản, đảm bảo sự giám sát, nâng cao hiệu lực hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về khoáng sản. Tuy nhiên, trên thực tế có thể thấy các tổ chức, cá nhân ít sử dụng quyền này mà chủ yếu “lách" luật bằng cách thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty để tiếp tục thực hiện thăm dò, khai thác khoáng sản mà không thực hiện việc chuyển nhượng quyền thăm dò, quyền khai thác khoáng sản theo quy định.

Đối với quy định về hu hồi giấy phép hoạt động khoáng sản, điều chỉnh, trả lại giấy phép hoạt động khoáng sản, đối quy định về thu hồi giấy phép hoạt động khoáng sản, đặc biệt giấy phép khai thác khoáng sản hiện nay còn nhiều khó khăn để thực hiện. Trước tiên, đối với các trường hợp sau 12 tháng, kể từ ngày giấy phép có hiệu lực, tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản chưa xây dựng cơ bản mỏ hoặc trường hợp sau 12 tháng, kể từ ngày dự kiến bắt đầu khai thác, tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản chưa tiến hành khai thác, trừ trường hợp bất khả kháng. Khái niệm bất khả kháng đã được quy định tại khoản 9 Điều 2 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP, tuy nhiên khái niệm còn mang tính khái quát chưa cụ thể các trường hợp.

 Với trường hợp khu vực được phép khai thác khoáng sản bị công bố là khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản. Trường hợp này nếu bị thu hồi thì tổ chức, cá nhân được bồi thường thiệt hại theo quy định, tuy nhiên việc xác định giá trị bồi thường và cơ quan bồi thường chưa được quy định cụ thể dẫn đến khó khăn trong quá trình thực hiện.

Đối với quy định về điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản, trường hợp khi tổ chức, cá nhân muốn nâng công suất khai thác quá 15% công suất khai thác khoáng sản đã ghi trong Giấy phép khai thác khoáng sản, như vậy đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu nâng công suất dưới 15% thì sẽ không được thực hiện việc điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản.

Hoặc đối với trường hợp khi muốn thay đổi phương pháp khai thác, công nghệ khai thác đã xác định trong dự án đầu tư, thiết kế mỏ. Như vậy đối với các tổ chức, cá nhân thay đổi phương án mở vỉa, trình tự mở vỉa, trình tự khai thác, hệ thống khai thác (phương pháp và công nghệ khai thác vẫn không đổi) thì không thuộc trường hợp điều chỉnh giấy phép mặc dù các điều chỉnh trên có thể thay đổi tác động đến môi trường.

- Đối với việc trả lại giấy phép khai thác khoáng sản, theo quy định tại khoản 3 Điều 59 Luật Khoáng sản, tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải lập Đề án đóng cửa mỏ trong trường hợp trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản. Theo quy định trên, đối với các mỏ chưa xây dựng cơ bản, chưa khai thác, hiện trạng chưa thay đổi cũng phải lập Đề án đóng cửa mỏ sẽ gây tốn kém và không cần thiết do đó cần có quy định đối với trường hợp mỏ chưa xây dựng cơ bản, chưa khai thác, hiện trạng chưa thay đổi thì khi trả lại giấy phép khai thác khoáng sản chỉ cần kiểm tra, xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

Đề xuất, kiến nghị, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, hoàn thiện chính sách quản lý nhà nước về khoáng sản nói chung và về hoạt động thăm dò khoáng sản, khai thác khoáng sản nói riêng đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, hoàn thiện một số quy định sau:

Quy định cụ thể việc lựa chọn tổ chức, cá nhân để cấp phép thăm dò khoáng sản tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trong trường hợp tất cả các tổ chức, cá nhân cùng thỏa mãn về điều kiện về thời gian nộp hồ sơ và điều kiện ưu tiên.

Đối với vốn chủ sở hữu của tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản cần quy định Báo cáo tài chính nộp trong hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động khoáng sản cần phải được đơn vị kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận.

Quy định cụ thể việc cấp phép trong trường hợp tổ chức, cá nhân đã đầu tư thăm dò bị giải thể hoặc mặc dù không xin được giấy phép khai thác khoáng sản nhưng tổ chức, cá nhân đã đầu tư chi phí thăm dò cũng không muốn thỏa thuận chuyển thông tin thăm dò cho tổ chức, cá nhân khác để lập hồ sơ xin cấp phép khai thác khoáng sản.

Quy định cụ thể về mức bồi thường thiệt hại do hoạt động khoáng sản gây ra.

Cần có chế tài hợp lý để hạn chế các tổ chức, cá nhân “lách" luật trong chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản bằng cách thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty để tiếp tục thực hiện thăm dò, khai thác khoáng sản mà không thực hiện việc chuyển nhượng quyền thăm dò, quyền khai thác khoáng sản theo quy định.

- Đối với khai thác tận thu khoáng sản: cần quy định các tổ chức, cá nhân khai thác tận thu khoáng sản phải nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và phải bổ nhiệm giám đốc ều hành mỏ đối với mỏ có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

Quy định cụ thể các trường hợp bất khả kháng trong hoạt động khoáng sản

Quy định cụ thể việc xác định giá trị bồi thường và cơ quan bồi thường với trường hợp khu vực được phép khai thác khoáng sản bị công bố là khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản.

Xem xét quy định điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu nâng công suất dưới 15% và trường hợp tổ chức, cá nhân thay đổi phương án mở vỉa, trình tự mở vỉa, trình tự khai thác, hệ thống khai thác.

Quy định đối với trường hợp mỏ chưa xây dựng cơ bản, chưa khai thác, hiện trạng chưa thay đổi thì khi trả lại giấy phép khai thác khoáng sản chỉ cần kiểm tra, xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.​


Theo Bộ tài nguyên và môi trường