Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công tác thanh tra tài nguyên và môi trường địa phương 6 tháng đầu năm 2019

Thanh tra - Kiểm tra  
Công tác thanh tra tài nguyên và môi trường địa phương 6 tháng đầu năm 2019
Công tác thanh tra, kiểm tra tại địa phương, đến ngày 30/6/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được báo cáo kết quả công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2019 của 41/63 Sở Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, các Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai 694 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 2.017 tổ chức, cá nhân trong đó có: 10 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính và 2.007 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra đã phát hiện 467 tổ chức, cá nhân có vi phạm; đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 291 tổ chức, cá nhân với số tiền 16.452 triệu đồng, kiến nghị truy thu nộp ngân sách nhà nước 3.069 triệu đồng; kiến nghị thu hồi 05 ha đất.

Sáu tháng đầu năm 2019, các Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức tiếp 1.529 lượt với 1.875 công dân, có 15 lượt đoàn đông người với 288 người. Nội dung tiếp công dân chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai với 1.315 lượt (chiếm 86%); lĩnh vực môi trường 164 lượt (chiếm 11%); lĩnh vực khoáng sản 9 lượt (chiếm 0,5%), lĩnh vực khác là 41 lượt (chiếm 2,5%).

Tổng số đơn thư nhận được 3.327 đơn, trong đó: có 771 lượt đơn không đủ điều kiện xử lý (chiếm 23,17%), 2.556 đơn đủ điều kiện xử lý tương đương 2556 vụ việc. Trong 2.556 vụ việc có: 1.228 vụ việc thuộc lĩnh vực đất đai (chiếm 48,04%); 09 vụ việc thuộc lĩnh vực môi trường; 05 vụ việc thuộc lĩnh vực khoáng sản và 1.283 đơn kiến nghị phản ánh khác (chiếm 50,19%).

Trong 2.556 vụ việc phải giải quyết có 1.050 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, thành phố; đã giải quyết xong 613 vụ việc (đạt 58,38%) gồm: khiếu nại 352 vụ việc (trong đó: khiếu nại đúng 32 vụ việc, khiếu nại sai 250 vụ việc và khiếu nại có đúng có sai 181 vụ việc); tố cáo 21 đơn (trong đó tố cáo đúng 02 đơn, tố cáo sai 13 đơn, tố cáo có đúng có sai 06); tranh chấp và kiến nghị phản ánh 240 vụ việc. Số đơn đang giải quyết 437 đơn. Còn 1.506 vụ việc không thuộc thẩm quyền, UBND các tỉnh, thành phố đã có văn bản hướng dẫn hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết.​


Theo Bộ tài nguyên và môi trường