Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên nước

Tin tức - Sự kiện Tài nguyên nước  
Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên nước
Mục tiêu nhằm tổng hợp dữ liệu về tài nguyên và môi trường thống nhất từ trung ương đến địa phương, kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia liên quan, của các bộ, ngành khác; phục vụ quản lý nhà nước của ngành tài nguyên và môi trường và cung cấp dịch vụ công về tài nguyên nước; quy hoạch, định hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, đáp ứng các yêu cầu của xã hội.

Phạm vi dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia gồm tập hợp các dữ liệu kết quả điều tra đánh giá tài nguyên nước quốc gia.

Thành phần bao gồm: Quy hoạch về tài nguyên nước; Lưu vực sông, nguồn nước (hồ chứa, …); Dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và hạ lưu hồ chứa; khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ; Các chỉ tiêu thống kê về tài nguyên nước; Quan trắc, điều tra, đánh giá tài nguyên nước; Giám sát hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước; Cấp phép tài nguyên nước.

Dữ liệu chủ là: Đối tượng tài nguyên nước; vị trí không gian địa lý; thông tin chuyên ngành, thông tin liên quan; chất lượng; thời gian thu nhận; nguồn gốc dữ liệu…; Danh mục dữ liệu dùng chung.

Đối tượng và mục đích sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia

Các cơ quan nhà nước trong công tác quản lý, điều tra, đánh giá, quy hoạch, khai thác, sử dụng và cung cấp dịch vụ công về tài nguyên nước; công tác quy hoạch, định hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng và phát triển bền vững quốc gia; đáp ứng nhu cầu xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số.

Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân để khai thác, sử dụng tài nguyên nước phục vụ nhu cầu chính đáng của mình theo quy định của pháp luật.

Nguồn thông tin sẽ xây dựng và cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia

Được xây dựng, cập nhật từ kết quả điều tra, khảo sát và số liệu về tài nguyên nước tại các trạm quan trắc tài nguyên nước quốc gia, hệ thống quan trắc của các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp và từ hệ thống giám sát tài nguyên nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Phương thức chia sẻ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia

Bắt buộc chia sẻ theo mặc định: Kết nối, chia sẻ dữ liệu trực tuyến với các hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu quốc gia, của các bộ, ngành, địa phương thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp Bộ, cấp tỉnh (LGSP), nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NGSP); Cổng Dịch vụ công quốc gia; Cổng Dữ liệu quốc gia…; Cung cấp dữ liệu trực tiếp ….

Chia sẻ theo yêu cầu đặc thù: Cung cấp dữ liệu trực tuyến cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân theo quy định của pháp luật qua Cổng Thông tin đất đai quốc gia; Cổng Dịch vụ công quốc gia; Cổng dữ liệu và Cổng dữ liệu mở ngành tài nguyên và môi trường; Cổng dữ liệu Quốc gia; Cung cấp dữ liệu trực tiếp ….

​ 


Theo Bộ tài nguyên và Môi trường