Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chỉ thị về đẩy mạnh thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Hà nam

Thông tin tuyên truyền phổ biến  
Chỉ thị về đẩy mạnh thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Hà nam
Ngày 29 tháng 3 năm 2021, Tỉnh uỷ Hà Nam ban hành Chỉ thị số 05-CT/TU  về đẩy mạnh thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Hà nam
Nội dung Chỉ thị xem chi tiết tại đây