Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo kết quả triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 và các Đề án theo Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Thông tin tuyên truyền phổ biến  
Báo cáo kết quả triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 và các Đề án theo Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Ngày  08 tháng 7 năm 2021, Sở tài nguyên và môi trường có ban hành Báo cáo số 145/BC-STN&MT vể kết quả triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 và các Đề án theo Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Nội dung Báo cáo xem chi tiết baocaoso145.pdf