Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2021, kế hoạch, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Tin tức - Sự kiện Thủ tục hành chính và Dịch vụ Công  
Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2021, kế hoạch, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
Ngày 16 tháng 6 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Báo cáo số 121/BC-STN&MT về kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2021, kế hoạch, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
Nội dung Báo cáo xem chi tiết document - 2021-06-28T211454.607.pdf