Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban hành quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý

Tin tức - Sự kiện Đo đạc - Bản đồ  
Ban hành quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý
Bộ TN&MT quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý với 07 quy trình.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 33/TB-BTNMT ngày 22 tháng 4 năm 2020, thời gian qua Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã khẩn trương xây dựng dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Để việc xây dựng các Quy trình theo đúng các quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ, đảm bảo khoa học, hiệu quả, rút ngắn tối đa thời gian thực hiện theo tinh thần rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả, ngay sau khi hoàn thành dự thảo, ngày 15 tháng 6 năm 2020 Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã gửi văn bản xin ý kiến góp ý của Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế và Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường đối với dự thảo. Sau khi nhận được đầy đủ ý kiến góp ý, Cục đã nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu để, giải trình các ý kiến góp ý, chỉnh sửa hoàn thiện dự thảo Quyết định.

Ngày 24 tháng 8 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký Quyết định số 1868/QĐ-BTNMT ban hành Quy chế tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Để đảm bảo sự thống nhất giữa các quy trình với các nội dung quy định tại Quy chế, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã phối hợp với Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát, chỉnh sửa hoàn thiện các quy trình bảo đảm phù hợp, đồng bộ.

Theo đó quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý tại các Phụ lục kèm theo sau:

Phụ lục I: Quy trình cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ;

Phụ lục II: Quy trình cấp bổ sung danh mục hoạt động đo đạc và bản đồ;

Phụ lục III: Quy trình gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ;

Phụ lục IV: Quy trình cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ;

Phụ lục V: Quy trình cấp đổi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ;

Phụ lục VI: Quy trình cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I;

Phụ lục VII: Quy trình cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ.

Các biểu mẫu trong quy trình giải quyết thủ tục hành chính được nêu cụ thể tại Phụ lục VIII gồm: 

Mẫu số 01:  Mẫu Thông báo về việc nộp phí thẩm định Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ; 

Mẫu số 02: Mẫu Quyết định thành lập Tổ thẩm định Hồ sơ đề nghị cấp/cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Mẫu số 03: Mẫu Biên bản thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Mẫu số 04: Mẫu Phiếu trình phê duyệt cấp, cấp bổ sung, gia hạn, cấp đổi, cấp lại Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ hoặc cấp Chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I

Mẫu số 05: Mẫu giấy cam kết sử dụng TT-DL-SPĐĐBĐ thuộc DMBM

Mẫu số 06: Mẫu Phiếu trình phê duyệt cấp TT-DL-SPĐĐBĐ thuộc DMBM

Mẫu số 07: Mẫu tổng hợp thông tin xuất kho và thông tin khách hàng

Mẫu số 08: Mẫu Phiếu hẹn trả TT-DL-SPĐĐBĐ​


Theo Bộ tài nguyên và Môi trường