Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban hành quy định giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa các công trình thủy lợi, thủy điện

Tin tức - Sự kiện Tài nguyên nước  
Ban hành quy định giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa các công trình thủy lợi, thủy điện
Ngày 20/7, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành ký ban hành Quyết định 1609/QĐ-BTNMT 2022 quy định giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa các công trình thủy lợi, thủy điện.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 73/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình thủy lợi, thủy điện.

Theo Quyết định, Cục Quản lý tài nguyên nước có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc bảo đảm dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng; xử lý vi phạm đối với hành vi không bảo đảm dòng chảy tối thiểu theo quy định.

Đồng thời, Cục Quản lý Tài nguyên nước định kỳ rà soát, cập nhật, tổng hợp và trình Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng thuộc thẩm quyền cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt của Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31 tháng 01 hằng năm.

Ban hành kèm theo Quyết định là Danh mục giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu 642 hồ chứa, đập dâng của 582 công trình thủy lợi, thủy điện. Cụ thể: Công trình thủy điện: 609 hồ chứa, đập dâng của 551 công trình. 2. Công trình thủy lợi: 33 hồ chứa, đập dâng của 31 công trình.

​ 


Theo Bộ tài nguyên và Môi trường