Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bãi bỏ thủ tục hành chính tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trong một số trường hợp

Tin tức - Sự kiện Quản lý đất đai  
Bãi bỏ thủ tục hành chính tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trong một số trường hợp
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Quyết định về việc công bố bãi bỏ thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, ở cả cấp Trung ương và địa phương đều bãi bỏ thủ tục tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (đối với trường hợp Giấy phép khai thác khoáng sản đã được cấp trước ngày Nghị định số 203/2013/NĐ-CP có hiệu lực).

Trước đây, thủ tục cấp quyền khai thác khoáng sản (đối với trường hợp Giấy phép khai thác khoáng sản đã được cấp trước ngày Nghị định số 203/2013/NĐ-CP có hiệu lực) tại trung ương thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản thực hiện. Thủ tục này tại địa phương do Sở TN&MT thực hiện.​


Theo Bộ tài nguyên và Môi trường