Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Uỷ ban nhân tỉnh đã ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Hà Nam

Chỉ đạo điều hành  
Uỷ ban nhân tỉnh đã ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Hà Nam
Ngày 21 tháng 7 năm 2014, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Hà Nam.
<a href="http://tnmthanam.gov.vn/index.php/vi/news/Moi-truong/Uy-ban-nhan-tinh-da-ban-hanh-Dieu-le-to-chuc-va-hoat-dong-cua-Quy-Bao-ve-moi-truong-tinh-Ha-Nam-1250/">Xem tiếp</a>

         

           Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nam là tổ chức tài chính nhà nước trực thuộc UBND tỉnh, do Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập, giao Sở Tài nguyên và Môi trường trực tiếp quản lý Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ. Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nam có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại trong nước, có tên giao dịch tiếng Anh: Ha Nam Environment Protection Fund, viết tắt là HANAEPF;

          Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nam hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, bảo đảm an toàn vốn và tự bù đắp chi phí quản lý, được miễn nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước đối với các hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về thuế và pháp luật về ngân sách nhà nước. Quỹ hoạt động nhằm hỗ trợ tài chính cho các hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam trên nguyên tăm công khai, minh bạch và bình đẳng.

          Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nam có nhiệm vụ tư vấn cho Uỷ ban nhân dân tỉnh trong việc phê duyệt, tổ chức thực hiện các chương trình, dự án bảo vệ môi trương và sử dụng đúng quy định của pháp luật, đảm bảo hiệu quả. Quỹ có nhiệm vụ tiếp nhận tiền ký quỹ phục hồi môi trường của các dự án, đề án phải thực hiện ký quỹ phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh theo quy định; xác nhận đã ký quỹ cho tổ chức, cá nhân và gửi cho cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Đề án hoặc Đề án bổ sung, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường địa phương; hoàn trả tiền ký quỹ và lãi suất tiền ký quỹ cho các tổ chức, cá nhân theo quy định; chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng tiền ký quỹ theo đúng quy định của pháp luật. Hàng năm, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường về tình hình quản lý, sử dụng, hoàn trả tiền ký quỹ; đôn đốc các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản ký quỹ đúng hạn; kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm quy định về nộp tiền ký quỹ; hỗ trợ tài chính cho các chương trình, dự án, các hoạt động bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, phòng, chống, khắc phục ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường, các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh; tổ chức thẩm định, phê duyệt mức, thời gian và hình thức hỗ trợ tài chính cho các dự án, nhiệm vụ bảo vệ môi trường sử dụng vốn hỗ trợ đầu tư từ Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nam theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ; tham gia điều phối, quản lý tài chính các chương trình, dự án bảo vệ môi trường trọng điểm theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh và quyết định của cấp có thẩm quyền. Ngoài ra, Quỹ còn có thể huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác.

           Điều lệ này là cơ sở pháp lý quan trọng cho tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo vệ môi trường Hà Nam. Để tổ chức tài chính này hoạt động hiệu quả, không những Sở Tài nguyên và Môi trường (cơ quan thường trực của Quỹ) mà các cấp, các ngành liên quan đều phải nỗ lực thực hiện trách nhiệm về bảo vệ môi trường của mình. Có như vậy, Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nam mới thực hiện được vai trò của mình, đóng góp tích cực vào công tác bảo vệ môi trường của tỉnh.

Click vào đây để xem chi tiết
Quyết định
Điều lệ tổ chức

Trần Mai