Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trung tâm Phát triển quỹ đất

Khối các Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Trung tâm phát triển quỹ đất  
Trung tâm Phát triển quỹ đất
Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Phát triển quỹ đất.

I. Vị trí, chức năng:

Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Hà Nam là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có chức năng tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện các dịch vụ khác trong lĩnh vực đất đai.
Trung tâm Phát triển quỹ đất có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được nhà nước bố trí văn phòng, trang thiết bị làm viêc và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng để hoạt động theo quy định của pháp luật.
II. Nhiệm vụ, quyền hạn:
1. Lập kế hoạch tổ chức thực hiện việc thu hồi đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của các huyện, thành phố thuộc tỉnh để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
2. Lập, tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
3. Lập dự án đầu tư và tổ chức xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khi được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.
4. Tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng tạo lập và phát triển quỹ nhà, đất tái định cư để phục vụ Nhà nước thu hồi đất và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương khi được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.
5. Thực hiện việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
6. Quản lý quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng, quỹ đất nhận chuyển nhượng nhưng chưa có dự án đầu tư hoặc chưa đấu giá quyền sử dụng đất; đất đã thu hồi và thuộc trách nhiệm quản lý của Tổ chức phát triển quỹ đất theo quy định của Luật Đất đai.
7. Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
8. Lập phương án sử dụng khai thác quỹ đất được giao quản lý nhưng chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất.
9. Thực hiện các dịch vụ trong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; đấu giá quyền sử dụng đất; dịch vụ tư vấn xác định giá đất, trừ các trường hợp Nhà nước định giá đất; cung cấp thông tin về địa điểm đầu tư, giá đất và quỹ đất cho các tổ chức, cá nhân theo yêu cầu.
10. Được cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.
11. Liên doanh, liên kết, hợp tác với các tổ chức kinh tế, cá nhân để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập và quy định của pháp luật khác có liên quan.
12. Được, ký hợp đồng thuê các tổ chức, cá nhân làm tư vấn hoặc thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.
13. Thực hiện việc thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.
14. Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Trung tâm phát triển quỹ đất theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành về các lĩnh vực công tác được giao.
15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do pháp luật quy định và Giám đốc Sở giao;
III. Tổ chức bộ máy và biên chế:
Tổ chức bộ máy và biên chế
Trung tâm Phát triển quỹ đất gồm: Lãnh đạo Trung tâm và bộ máy giúp việc.
a. Lãnh đạo Trung tâm gồm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc;
b. Bộ máy giúp việc gồm:
Phòng Hành chính - Tổng hợp
Phòng Kế hoạch - Tài chính
Phòng Bồi thường - Giải phóng mặt bằng
Phòng Quản lý và Phát triển quỹ đất
Phòng Kỹ thuật và Thông tin đất đai
Phòng trực thuộc Trung tâm có 01 Trưởng phòng, 01 Phó trưởng phòng.
* Phòng Hành chính - Tổng hợp:
+ Phòng Hành chính - Tổng hợp có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Trung tâm trong các lĩnh vực: tổ chức, hành chính, quản trị cơ quan; tổng hợp hoạt động chung, quản lý thông tin và điều phối chương trình làm việc của lãnh đạo cơ quan.
+ Nhiệm vụ:
- Tham mưu, giúp Giám đốc Trung tâm về các công tác: Tổ chức bộ máy, nhân sự; tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ; điều động, luân chuyển, thi đua, khen thưởng, kỷ luật; đánh giá cán bộ; xây dựng, tổ chức thực hiện các nội quy, quy chế của cơ quan; cải cách hành chính cơ quan;
- Thực hiện lập, quản lý hồ sơ cán bộ, theo dõi di biến động nhân sự cơ quan; lao động liền lương, bảo hiểm xã hội; tổ chức chấm công; giải quyết hoặc hướng dẫn giải quyết các chính sách, chế độ về: hưu trí, nghỉ việc, chấm dứt hợp đồng lao động và các chính sách xã hội khác; xác nhận hồ sơ lý lịch đối với viên chức và người lao động;
- Thực hiện công tác văn thư, quản lý công văn, hồ sơ hành chính và con dấu của cơ quan; thực hiện công tác lưu trữ, bảo mật theo quy định;
- Thực hiện công tác: mua sắm, sửa chữa, thanh lý, tiếp nhận, bàn giao, kiểm kê, quản lý tài sản của cơ quan;
- Tổng hợp kế hoạch công tác tuần, quý, tháng, năm cho Lãnh đạo cơ quan và các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đôn đốc thực hiện sau khi được phê duyệt.
- Tổ chức thực hiện công tác đảm bảo an ninh, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường cơ quan;
- Tổ chức tiếp nhận, hướng dẫn, báo cáo Giám đốc Trung tâm giải quyết đơn thư phản ánh, khiếu nại, kiến nghị có liên quan đến hoạt động của cơ quan theo quy định;
- Hướng dẫn, kiểm tra, việc thực hiện các công tác tổ chức, hành chính, quản trị, quản lý hồ sơ tài liệu, lưu trữ, bảo mật của các Phòng thuộc cơ quan;
- Tổng hợp, phối hợp với các Phòng thuộc Trung tâm đề xuất, xây dựng các đề án, đề tài khoa học nâng cao hiệu quả công tác của cơ quan;
- Tổng hợp báo cáo định kỳ tháng, quý, năm và các báo cáo đột xuất về hoạt động của cơ quan theo yêu cầu của Giám đốc Trung tâm;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.
* Phòng Kế hoạch - Tài chính
+ Phòng Kế hoạch - Tài chính có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Trung tâm trong các lĩnh vực kế hoạch tài chính và tài chính kế toán của cơ quan theo quy định.
+ Nhiệm vụ:
- Chủ trì phối hợp với các Phòng của Trung tâm xây dựng kế hoạch tài chính, lập dự toán thu, chi tháng, quý, năm, trung và dài hạn của cơ quan báo cáo Giám đốc Trung tâm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; cập nhật, kiểm tra, đôn đốc các Phòng thuộc Trung tâm thực hiện kế hoạch tài chính sau khi được phê duyệt;
- Chủ trì tổ chức thực hiện công tác tài chính, kế toán theo đúng quy định;
- Thực hiện quản lý, hạch toán kế toán các nguồn vốn, tài sản cơ quan; tổ chức quản lý hồ sơ, chứng từ, tài liệu có liên quan đến công tác kế hoạch tài chính, kế toán; đảm bảo các hoạt động tài chính của cơ quan được thực hiện đúng qui định;
- Đề xuất, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, định mức thu chi trong nội bộ cơ quan trình Giám đốc Trung tâm phê duyệt hoặc đề xuất chính sách, định mức thu chi đối với các nội dung chưa được Nhà nước quy định, báo cáo Giám đốc Trung tâm trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức thực hiện;
- Phối hợp với Phòng Bồi thường và Giải phóng mặt bằng tổ chức thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo quy định;
- Thực hiện chế độ báo cáo thống kê, báo cáo tài chính kế toán định kỳ theo đúng qui định của Nhà nước; yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền và theo yêu cầu của Giám đốc Trung tâm;
- Kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ kế hoạch tài chính, tài chính kế toán cho các Phòng thuộc Trung tâm khi được Giám đốc Trung tâm yêu cầu;
- Thực hiện việc thu phí, lệ phí theo quy định;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.
* Phòng Bồi thường - Giải phóng mặt bằng
+ Phòng Bồi thường và Giải phóng mặt bằng có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Trung tâm trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (giải phóng mặt bằng).
+ Nhiệm vụ:
- Xây dựng, đề xuất báo cáo Giám đốc Trung tâm phê duyệt hoặc trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt các nội dung để thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các dự án được Giám đốc Trung tâm giao;
- Tổng hợp thông tin, lập báo cáo định kỳ về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án do cơ quan thực hiện trên địa bàn;
- Đề xuất các nội dung: chính sách, trình tự, thủ tục, giải pháp cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư áp dụng cho từng dự án, báo cáo Giám đốc Trung tâm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức thực hiện; quy mô, hình thức, địa điểm bố trí tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng các dự án do Trung tâm thực hiện trên địa bàn Tỉnh;
- Tham mưu, đề xuất với Giám đốc Trung tâm bố trí, phân công, phân nhiệm, điều phối nhân sự thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phù hợp với khả năng, điều kiện cụ thể của từng dự án;
- Quản lý hồ sơ, tài liệu dự án có liên quan có liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và nộp lưu trữ theo quy định đối với các hồ sơ, tài liệu của các dự án, hạng mục công việc đã hoàn thành;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.
* Phòng Quản lý và Phát triển quỹ đất
+ Phòng Quản lý và Phát triển quỹ đất có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Trung tâm trong các lĩnh vực: chuẩn bị đầu tư và thực hiện quản lý đầu tư xây để phục vụ việc quản lý và phát triển quỹ đất; tổ chức thực hiện khai thác quỹ đất, nhà do cơ quan tạo lập hoặc được giao quản lý theo quy định; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
+ Nhiệm vụ:
- Chủ trì rà soát, tổng hợp, lập kế hoạch thu hồi đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm của các huyện, thành phố để đề xuất kế hoạch giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch;
- Tham mưu, giúp Giám đốc Trung tâm tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà thầu; lập, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư và quản lý đầu tư xây dựng để phục vụ quản lý và phát triển quỹ đất; tạo lập và phát triển quỹ nhà, đất phục vụ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
- Chủ trì tổng hợp việc quản lý quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng, quỹ đất nhận chuyển nhượng nhưng chưa có dự án đầu tư hoặc chưa đấu giá quyền sử dụng đất; đất đã thu hồi và thuộc trách nhiệm quản lý của cơ quan;
- Lập phương án sử dụng, khai thác quỹ đất được giao quản lý nhưng chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất;
- Thực hiện việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.
* Phòng Kỹ thuật và Thông tin đất đai
+ Phòng Kỹ thuật và Thông tin đất đai có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Trung tâm trong các lĩnh vực: xây dựng và điều chỉnh bảng giá đất; lập bản đồ giá đất; tư vấn xác định giá đất; cung cấp thông tin về địa điểm đầu tư, giá đất và quỹ đất; tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất; thực hiện hoạt động dịch vụ: lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính.
+ Nhiệm vụ:
- Thực hiện các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực: lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; tư vấn xác định giá đất (trừ các trường hợp Nhà nước định giá đất); cung cấp thông tin về địa điểm đầu tư, giá đất và quỹ đất; tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất;
- Thực hiện các dịch vụ khác như: tư vấn chính sách, pháp lý về đất đai;
- Quản trị mạng, cơ sở dữ liệu, hệ thống công nghệ thông tin của cơ quan;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.
Số lượng người làm việc
1. Số lượng người làm việc của Trung tâm được Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ hàng năm theo Đề án vị trí việc làm được phê duyệt trong tổng số lượng người làm việc của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.
2. Căn cứ vào yêu cầu công việc thực tế, nguồn thu của đơn vị, Giám đốc Trung tâm được ký hợp đồng lao động làm việc tại Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng của tỉnh.
Chế độ làm việc của Giám đốc Trung tâm
1. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh làm việc theo chế độ thủ trưởng. Giám đốc Trung tâm là thủ trưởng cơ quan.
2. Trách nhiệm và quyền hạn của Giám đốc Trung tâm:
2.1 Lãnh đạo, quản lý và điều hành hoạt động của Trung tâm trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động của Trung tâm và chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về toàn bộ hoạt động của Trung tâm;
2.2 Xây dựng, trình Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường quyết định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm; xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động của Trung tâm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch và chương trình đã được phê duyệt;
2.3 Sử dụng lao động để đảm bảo hoạt động có hiệu quả các nhiệm vụ được giao bằng các biện pháp: quản lý, bố trí sử dụng, điều chỉnh sắp xếp lao động giữa các bộ phận của Trung tâm và xây dựng, thực hiện kế hoạch, chương trình công tác; quy định nội quy, quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ; quy định về thi đua, khen thưởng, kỷ luật; thực hiện đánh giá cán bộ, sơ kết, tổng kết hàng năm;
2.4 Được ủy quyền cho Phó Giám đốc Trung tâm chủ động thực hiện nhiệm vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm theo quy định;
2.5 Quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức hợp đồng lao động theo phân cấp quản lý;
2.6 Đề nghị Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Trung tâm theo trình tự và quy định về công tác cán bộ của tỉnh;
2.7 Ký các hợp đồng dịch vụ, tư vấn, môi giới, uỷ thác và các hợp đồng nghiên cứu khoa học và các hợp đồng thuê chuyên gia biên soạn, biên tập các vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm;
2.8 Chịu trách nhiệm về các báo cáo thanh quyết toán tài chính và các chế độ thu, chi tài chính của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hà Nam tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý tài chính;
2.9 Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan; chấp hành các quy định về thanh tra, kiểm tra của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Chế độ làm việc của Phó Giám đốc Trung tâm.
1. Phó Giám đốc Trung tâm giúp việc cho Giám đốc Trung tâm, được Giám đốc Trung tâm phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác trong việc quản lý, điều hành hoạt động của Trung tâm.
2. Trách nhiệm và quyền hạn của Phó Giám đốc Trung tâm:
2.1 Chịu trách nhiệm trước pháp luật; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam và Giám đốc Trung tâm về các quyết định của mình trong phạm vi lĩnh vực công tác được phân công hoặc ủy quyền;
2.2 Ký thay Giám đốc Trung tâm các văn bản của Trung tâm để giải quyết công việc được Giám đốc Trung tâm giao. Khi Giám đốc Trung tâm vắng mặt, một trong các Phó Giám đốc Trung tâm được Giám đốc Trung tâm ủy quyền phụ trách có trách nhiệm thay mặt Giám đốc Trung tâm điều hành hoạt động của Trung tâm.
Cơ chế tài chính.
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hà Nam thực hiện cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo một phần chi thường xuyên theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 22/4/2008 của UBND tỉnh Hà Nam về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hà Nam trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.
Quan hệ của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hà Nam với Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hà Nam hoạt động theo sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm có trách nhiệm triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch, định hướng chiến lược phát triển đã được phê duyệt, chủ động phối hợp với các phòng, ban, đơn vị có liên quan của Sở để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Quan hệ của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hà Nam với các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.
1. Quan hệ giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hà Nam với các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường là quan hệ phối hợp, hợp tác để giải quyết, thực hiện nhiệm vụ được giao.
2. Trách nhiệm của Trung tâm:
Chủ động giải quyết công việc đối với những thủ tục thuộc thẩm quyền quyết định của Trung tâm. Trường hợp trong quá trình giải quyết gặp khó khăn, vướng mắc thì Trung tâm có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở phối hợp giải quyết hoặc báo cáo lãnh đạo Sở để giải quyết;
3. Trách nhiệm của các phòng, ban và đơn vị trực thuộc Sở:
3.1 Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ; phối hợp với Trung tâm trong công tác phát triển quỹ đất và các hoạt động phục vụ quản lý nhà nước khác mà Trung tâm được giao thực hiện;
3.2 Thực hiện góp ý, thẩm tra hồ sơ công việc do Trung tâm thực hiện có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị theo chỉ đạo của phòng, ban, đơn vị theo chỉ đạo của lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường;
Quan hệ của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hà Nam với các tổ chức và cá nhân liên quan.
1. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hà Nam có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ theo đúng quy chế phối hợp trong công tác phát triển quỹ đất giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các Sở, ban, ngành có liên quan do Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định ban hành.
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hà Nam có trách nhiệm tôn trọng và nghiêm chỉnh thực hiện các quy định của pháp luật và các thỏa thuận, cam kết đối với các tổ chức và cá nhân khi giao dịch thực hiện các hoạt động dịch vụ.
IV. Liên hệ

 Địa chỉ: Số 187 Đường Quy Lưu - Phường Minh Khai - thành phố phủ lý - tỉnh Hà Nam

Trung tâm CNTT
Tin liên quan