Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2015

Tin tức - Sự kiện Thanh tra - Pháp chế  
Triển khai công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2015
Ngày 10/4, tại TP.Hồ Chí Minh, Thanh tra Chính phủ phối hợp với Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị triển khai công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2015 cho các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị trở vào. Tham dự Hội nghị có Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh; các Phó Tổng thanh tra Chính phủ: Lê Thị Thủy và Nguyễn Chiến Bình; Thứ trưởng Bộ TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố…
<a href="http://tnmthanam.gov.vn/index.php/vi/news/Thanh-tra-Phap-che/Trien-khai-cong-tac-tiep-cong-dan-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-nam-2015-1413/"> Xem tiếp </a>

 Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, trong năm 2014, tình hình khiếu nại tố cáo tiếp tục xu hướng giảm so với năm 2013. Tuy nhiên, số lượt đoàn đông người tiếp tục tăng; các đoàn dân khiếu kiện đông người lên Trung ương có sự tổ chức chặt chẽ, tính chất bức xúc, manh động gia tăng rõ rệt, có sự ủng hộ của các phần tử  cơ hội chính trị. Phần lớn các vụ việc  khiếu nại đông người, phức tạp là những  vụ việc phát sinh từ những năm trước, chưa được giải quyết dứt điểm.

Nội dung khiếu nại về đất đai chiếm tới 63,5%, chủ yếu về bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội, trong đó nổi lên là việc thu hồi đất xây dựng chợ, trung tâm thương mại; đòi lại đất cũ, tranh chấp đất đai; tố cáo cán bộ có biểu hiện tham nhũng, làm trái quy định của nhà nước, gần đây xuất hiện các vụ  việc khiếu nại, tố cáo phức tạp liên quan đến tôn giáo…Đặc biệt,  tình trạng đươn thư, vụ việc từ khiếu nại không thành chuyển sang tố cáo cán bộ giải quyết chiếm tỷ lệ đáng kể, đây là đặc điểm đặt ra cần phải có thái độ  và quan điểm giải quyết thấu đáo.

Toàn cảnh Hội nghị

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh nhận định, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo  tiếp tục có những chuyển biến rõ nét, nhất là từ sau khi Luật tiếp công dân được Quốc hội thông qua; Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 53 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng  đối với công ác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tuy nhiên, chất lượng giải quyết khiếu nại tố cáo còn những hạn chế nhất định, tỷ lệ tiếp khiếu còn cao. Tại một số địa phương, tình trạng giải quyết các vụ việc khiếu nại còn chậm chễ; việc giải quyết hậu kết luận đạt tỷ lệ thấp…đã dẫn tới gia tăng tình trạng khiếu kiện vượt cấp, quy mô lớn.

 

Vì vậy, theo ông Huỳnh Phong Tranh, trong thời gian tới, thủ trưởng các cơ quan nhà nước phải coi trọng và thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, trong đó phải  tiếp công dân định kỳ hàng tháng. Cần đẩy mạnh  và làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở,  chú trọng làm tốt  công tác hòa giải tại chỗ khi có khiếu nại, tranh chấp  mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân gắn với việc  tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Nâng cao chất lượng các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo; chỉ đạo kịp thời việc tổ chức thực hiện các quyết định khiếu nại,  quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực xử lý. Đồng thời, cần tăng cường  phối hợp  giữa các cơ quan chức năng của Trung ương và giữa Trung ương và các địa phương, nhất là xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ việc khiếu kiện đông người, vượt cấp và giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển cho biết: Trong năm 2014, 98% các vụ việc khiếu nại, tố cáo gửi đến Bộ TN&MT  liên quan đến lĩnh vực đất đai. Tuy nhiên, chỉ có 34/1494 vụ việc thuộc thẩm quyền của Bộ, còn lại là thẩm quyền của các địa phương. Để chấn chỉnh tình trạng khiếu nại, tố cáo về đất đai, đặc biệt là khiếu nại, tố cáo vượt cấp thì các cơ quan quản lý nhà nước ở các địa phương cần làm đúng các quy định của pháp luật, tăng cường hơn nữa công tác quản lý  nhà nước trong lĩnh vực đất đai. Đặc biệt, các địa phương cần giải quyết hài hòa lợi ích  giữa người dân, doanh nghiệp và nhà nước trong các quyết định liên quan đến đất đai. Đối với Bộ TN&MT, năm 2015, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của ngành.

Tin liên quan  
Trong đó: 23 lượt đơn thuộc lĩnh vực môi trường; 20 lượt đơn thuộc lĩnh vực khoáng sản; 818 lượt đơn thuộc lĩnh vực đất đai (chiếm 95% số đơn). Trong 861 đơn có 430 đơn trùng, không đủ điều kiện xử lý (chiếm 50 %), còn 431 đơn đủ điều kiện xử lý tương đương 431 vụ việc cụ thể: Tranh chấp đất đai: 25 đơn, chiếm 5,80%; Khiếu nại liên quan đến hành chính: 329 đơn, chiếm 76,33%; Đòi lại đất cũ: 12 đơn, chiến 2,78%; Tố cáo: 65 đơn, chiếm 15,08%. Trong 431 vụ việc có: 01 vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao, 14 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ, 01 vụ việc đã có quyết định giải quyết cuối cùng, 14 vụ việc đã có quyết định giải quyết lần hai, 401 vụ việc đang thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương. Tổng số vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao là 14 vụ việc, trong đó có 13 vụ việc đã thẩm tra, xác minh từ năm 2018 chuyển sang. Bộ đã thành lập Đoàn công tác thẩm tra, xác minh 14/14 vụ việc; đến nay Bộ đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ 08 vụ việc, trong đó: 02 vụ việc khiếu nại sai, 02 vụ việc khiếu nại có đúng có sai và 04 vụ việc khiếu nại đúng. Tổng số vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ là 30 vụ việc (trong đó có 16 vụ việc từ năm 2018 chuyển sang). Bộ đã thành lập Đoàn công tác thẩm tra, xác minh 30/30 vụ việc; đến nay đã có quyết định giải quyết 05 vụ việc, trong đó: 01 vụ việc khiếu nại đúng và 04 vụ việc khiếu nại sai. Theo đánh giá của lãnh đạo Thanh tra Bộ, công tác tiếp công dân được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Thanh tra. Các trường hợp công dân đến Bộ đều được cán bộ tiếp công dân giải thích, hướng dẫn theo quy định của pháp luật. Đối với các trường hợp khiếu nại đông người, mặc dù đã được Bộ xem xét, giải quyết và Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết, bộ phận tiếp công dân vẫn tiếp, nghe công dân trình bày để tham mưu cho Lãnh đạo Thanh tra, Lãnh đạo Bộ tiếp tục xử lý, trả lời theo quy định pháp luật. Thực hiện rà soát, thẩm tra xác minh, giải quyết các vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao, các vụ việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ. (26/04/2019)