Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin tức - Sự kiện Quản lý đất đai  
18/12/2019
Thông báo về kết quả kiểm tra hồ sơ đề nghị chuyển quyền sử dụng đất và cấp GCN.QSD đất (đợt 3) cho các chủ sử dụng nhận chuyển nhượng QSD đất thuộc dự án ĐTXD HTKT khu nhà ở đô thị (giai đoạn 1) tại xã Đại Cương huyện Kim Bảng tỉnh Hà nam do Công ty cổ phần xây dựng và PTHTKT Hà nam làm chủ đầu tư
17/12/2019
Hiện tại, quy định của Luật Đất đai, Luật Đấu thầu và Luật Đầu tư về đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu dự án có sử dụng đất chưa tương thích với nhau. Cụ thể, Luật Đất đai chỉ quy định các trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá hoặc không đấu giá quyền sử dụng đất. Luật Đấu thầu chỉ quy định các trường hợp phải đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Luật Đầu tư chỉ quy định các trường hợp quyết định chủ trương đầu tư. Do đó, khi xem xét một trường hợp cụ thể, địa phương còn lúng túng và khó khăn trong việc áp dụng luật để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án. Đề nghị nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều 118 Luật Đất đai theo hướng bổ sung quy định: Ngoài hình thức giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư còn được giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất thông qua lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đấu thầu để đảm bảo sự thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện (Cử tri tỉnh Quảng Bình)
17/12/2019
Điều kiện về năng lực tài chính của chủ đầu tư dự án: Theo khoản 3 Điều 58 (Điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư) Luật Đất đai năm 2013; khoản 2 Điều 14 (Quy định chi tiết về điều kiện đối với người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư) của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định điều kiện về năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư. Tuy nhiên, không quy định chi tiết, cụ thể, gây khó khăn cho địa phương và doanh nghiệp trong quá trình lập, triển khai dự án đầu tư. Đề nghị hướng dẫn nội dung trên (Cử tri tỉnh Quảng Ngãi)
17/12/2019
Về xử lý vi phạm hành chính: Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân do Uỷ ban nhân dân cấp huyện ký (nhưng việc thẩm định hồ sơ do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai cấp huyện thực hiện), thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do các hộ nhận chuyển quyền sử dụng đất do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp. Để các hộ gia đình, cá nhân thực hiện các thủ tục thuận tiện, các cơ quan thực hiện thống nhất, đồng bộ, tránh đùn đẩy trách nhiệm. Đề nghị xem xét chuyển thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu và đăng ký biến động về một cơ quan (Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Uỷ ban nhân dân cấp huyện) (Cử tri tỉnh Tuyên Quang).
17/12/2019
Theo quy định tại Khoản 3 Điều 14 Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai: “Trường hợp thửa đất ở có vườn, ao sử dụng trước ngày 18 tháng 12 năm 1980 được cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại khoản 2 Điều 45 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP mà thửa đất này được tách ra từ thửa đất không có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai thì thửa đất còn lại sau khi đã tách thửa cũng được cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại khoản 2 Điều 45 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP”. Đề nghị quy định bổ sung đối với trường hợp xác định diện tích đất ở đối với thửa đất còn lại sau khi đã tách thửa mà không có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP nhưng thửa đất tách ra là thửa đất ở có vườn, ao sử dụng trước 18 tháng 12 năm 1980 được cấp GCN theo quy định tại Khoản 3, Điều 24, Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì thửa đất còn lại sau khi đã tách thửa cũng được cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Khoản 3, Điều 24, Nghị định 43/2014/NĐ-CP (Cử tri tỉnh Tuyên Quang).
16/12/2019
Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị.
09/12/2019
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; thực hiện Nghị quyết số 01/2019/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng 2025; Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành khảo sát xây dựng Đề án, tổ chức hội thảo xin ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan và các chuyên gia; lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương và tổ chức Hội đồng thẩm định cấp Bộ. Trên cơ sở các ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương và Hội đồng thẩm định, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉnh sửa, hoàn thiện Đề án trình Thủ tướng Chính phủ.
09/12/2019
Năm 2019, công tác giá đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phát triển quỹ đất được triển khai quyết liệt, thu được nhiều kết quả tích cực.
09/12/2019
Đến nay, Chính phủ đã có Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cho 63/63 tỉnh, thành phố.
09/12/2019
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị, để chuẩn bị nội dung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai năm 2013, trình Quốc hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành tổng kết, đánh giá việc thực hiện Luật đất đai năm 2013.
09/12/2019
Theo Nghị định 91/2019/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai vừa được Chính phủ ban hành, nhiều vi phạm có mức xử phạt tăng.
09/12/2019
Theo kế hoạch năm 2019, đến nay, các nhiệm vụ về thống kê, kiểm kê đất đai, thanh tra, kiểm tra, kiểm soát quản lý và sử dụng đất cơ bản hoàn thành, đáp ứng yêu cầu đặt ra.
26/11/2019
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, trong đó quy định rõ lấn, chiếm đất chưa sử dụng, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị thì mức phạt tối đa sẽ không quá 500 triệu đồng đối với cá nhân, không quá 1 tỷ đồng đối với tổ chức.
26/11/2019
Chính phủ vừa ban hành Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Với nhiều điểm mới bổ sung và tăng nặng các hình thức xử phạt vi phạm hành chính, Nghị định được kỳ vọng là sẽ đủ sức răn đe, phòng ngừa hành vi vi phạm, “mạnh tay” hơn trong vấn đề xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai.
22/11/2019
Sáng 20/11, tại Trụ sở cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã chủ trì Hội thảo tham vấn Nghị định quy định về tập trung, tích tụ đất đai cho sản xuất nông nghiệp và Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết Luật Đất đai. Bộ trưởng nhấn mạnh: Hai Nghị định sẽ phải giải quyết ngay được những “điểm nghẽn”, vấn đề vướng mắc từ thực tiễn để thúc đẩy nguồn lực đất đai vào phát triển kinh tế.
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page