Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả xử lý vi phạm hành chính 9 tháng đầu năm của thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam

Tin tức - Sự kiện Thanh tra - Pháp chế  
Kết quả xử lý vi phạm hành chính 9 tháng đầu năm của thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam
Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam, Trong 9 tháng đầu năm 2015, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Hà Nam đã phối hợp với các cơ quan, Sở, Ban, Nghành có liên quan tiến hành việc thanh tra, kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh giải quyết 39 vụ việc trên các lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường.
<a href="http://tnmthanam.gov.vn/index.php/vi/news/Thanh-tra-Phap-che/Ket-qua-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-9-thang-dau-nam-cua-thanh-tra-So-Tai-nguyen-va-Moi-truong-Ha-Nam-1638/"> Xem tiếp </a>
Trong đó: Tham mưu UBND tỉnh ra quyết định giải quyết 12 vụ khiếu nại; tham mưu UBND tỉnh ban hành thông báo chấm dứt thụ lý vụ 01 vụ khiếu nại; kiểm tra sau khi có Quyết định của UBND tỉnh 07 vụ; hoàn thiện thủ tục hành chính 01 vụ khiếu nại;  Đồng thời, tiếp và giải thích chế độ chính sách 28 lượt với tổng số 28 công dân. Tiếp nhận và xử lý 62 đơn thư. Tham gia tiếp dân tại trụ sở tiếp dân UBND tỉnh vào ngày 20 hàng tháng và duy trì tiếp dân vào thứ 5 hàng tuần tại sở. 

Bên cạnh đó, Thanh tra Sở TN&MT đã công bố Kết luận thanh tra của UBND tỉnh đối với dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị cơ khí của Công ty TNHH cơ khí ATC tại cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Kim Bình; thanh tra toàn diện về quản lý sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản và tài chính ngân sách của UBND phường Châu Sơn; công tác dồn đổi ruộng đất tại xã Bắc Lý; thanh tra tồn tại của 31 tổ chức, hộ sản xuất kinh doanh tại các cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, cụm tiểu thủ công nghiệp làng nghề trên địa bàn tỉnh; thanh tra toàn diện đối với dự án trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng kết hợp nhà ở phục vụ khu công nghiệp Đồng Văn.

Qua  các đợt thanh tra, kiểm tra đã phát hiện những sai phạm trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường, Tài nguyên nước, Khoáng sản, Đất đai. Vẫn còn trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích, không có bản cam kết Bảo vệ môi trường. Một số đơn vị vẫn chưa có đầy đủ hồ sơ, giấy phép liên quan đến lĩnh vực Tài nguyên nước, Khoáng sản. Ngoài ra, có còn một số trường hợp khai thác khoáng không đúng theo đề án thiết kế mỏ đã được phê duyệt. Trên cơ sở đó, Thanh tra Sở đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với các đối tượng được kiểm tra, thanh tra. Dựa theo biên bản vi phạm hành chính và thực hiện theo thẩm quyền, chức năng, Chánh Thanh tra Sở đã ban hành các quyết định Xử phạt vi phạm hành chính đối với các đơn vị, cá nhân với tổng số tiền phạt vi phạm hành chính của 9 tháng đầu năm 2015 trong các lĩnh vực Bảo vệ môi trường, Tài nguyên nước, Khoáng sản, Đất đai là 377.990.000 đồng. Trong đó lĩnh vực khoáng sản: 185.000.000 đồng, lĩnh vực môi trường: 165.500.000 đồng, lĩnh vực đất đai: 27.490.000 đồng.

Việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức và cá nhân nhằm hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực Bảo vệ môi trường, Tài nguyên nước, Khoáng sản, Đất đai trên địa bàn tỉnh.


Ngô Chiến
Tin liên quan  
Trong đó: 23 lượt đơn thuộc lĩnh vực môi trường; 20 lượt đơn thuộc lĩnh vực khoáng sản; 818 lượt đơn thuộc lĩnh vực đất đai (chiếm 95% số đơn). Trong 861 đơn có 430 đơn trùng, không đủ điều kiện xử lý (chiếm 50 %), còn 431 đơn đủ điều kiện xử lý tương đương 431 vụ việc cụ thể: Tranh chấp đất đai: 25 đơn, chiếm 5,80%; Khiếu nại liên quan đến hành chính: 329 đơn, chiếm 76,33%; Đòi lại đất cũ: 12 đơn, chiến 2,78%; Tố cáo: 65 đơn, chiếm 15,08%. Trong 431 vụ việc có: 01 vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao, 14 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ, 01 vụ việc đã có quyết định giải quyết cuối cùng, 14 vụ việc đã có quyết định giải quyết lần hai, 401 vụ việc đang thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương. Tổng số vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao là 14 vụ việc, trong đó có 13 vụ việc đã thẩm tra, xác minh từ năm 2018 chuyển sang. Bộ đã thành lập Đoàn công tác thẩm tra, xác minh 14/14 vụ việc; đến nay Bộ đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ 08 vụ việc, trong đó: 02 vụ việc khiếu nại sai, 02 vụ việc khiếu nại có đúng có sai và 04 vụ việc khiếu nại đúng. Tổng số vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ là 30 vụ việc (trong đó có 16 vụ việc từ năm 2018 chuyển sang). Bộ đã thành lập Đoàn công tác thẩm tra, xác minh 30/30 vụ việc; đến nay đã có quyết định giải quyết 05 vụ việc, trong đó: 01 vụ việc khiếu nại đúng và 04 vụ việc khiếu nại sai. Theo đánh giá của lãnh đạo Thanh tra Bộ, công tác tiếp công dân được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Thanh tra. Các trường hợp công dân đến Bộ đều được cán bộ tiếp công dân giải thích, hướng dẫn theo quy định của pháp luật. Đối với các trường hợp khiếu nại đông người, mặc dù đã được Bộ xem xét, giải quyết và Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết, bộ phận tiếp công dân vẫn tiếp, nghe công dân trình bày để tham mưu cho Lãnh đạo Thanh tra, Lãnh đạo Bộ tiếp tục xử lý, trả lời theo quy định pháp luật. Thực hiện rà soát, thẩm tra xác minh, giải quyết các vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao, các vụ việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ. (26/04/2019)