Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam

Thông tin tuyên truyền phổ biến  
Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam
Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016, các đơn vị thuộc Sở đã tập trung, nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ đề ra. Trong 6 tháng đầu năm 2016, các nhiệm vụ trọng tâm được chú trọng tổ chức thực hiện như việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2016-2020 cấp tỉnh, huyện; hoàn thiện các chỉ thị của UBND tỉnh chỉ đạo các nhiệm vụ cấp bách trong giai đoạn này về lĩnh vực khoáng sản, môi trường; tập trung xây dựng một số văn bản quy phạm pháp luật như Quy định điều chỉnh một phần nội dung về giá đất ở tại Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh,  Quy định đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

 Tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật chứa thủ tục hành chính (TTHC) thuộc các lĩnh vực quản lý của ngành, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới.

 Về việc cải cách TTHC: Tại Sở đã tổ chức xây dựng quy trình và thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính ở cấp độ 3 trên môi trường mạng đối với 45 thủ tục thuộc 6 lĩnh vực quản lý. Việc tiếp nhận và giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền được duy trì. Trong 6 tháng đầu năm,  tại Sở tiếp nhận giải quyết 69 hồ sơ (trong đó: lĩnh vực đất đai: 17 hồ sơ, lĩnh vực khoáng sản: 05 hồ sơ, lĩnh vực tài nguyên nước: 05 hồ sơ, lĩnh vực môi trường: 42 hồ sơ). Kết quả giải quyết TTHC: Số hồ sơ đã giải quyết: 50 (trong đó: số hồ sơ giải quyết đúng hạn: 50; số hồ sơ giải quyết quá hạn: 0); Số hồ sơ đang giải quyết: 19, trong đó: 19 hồ sơ chưa đến hạn.

 Về việc kiểm soát TTHC: Thực hiện kế hoạch số 2858/KH-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Hà Nam về rà soát, đánh giá TTHC năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hà Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường đang triển khai rà soát, đánh giá TTHC đang thực hiện chủ yếu ở lĩnh vực đất đai, trọng tâm là các thủ tục thực hiện quyền của người sử dụng đất, dự kiến hoàn thành tại Sở trước 30 tháng 6 năm 2016.

 Về việc cải cách tổ chức bộ máy hành chính: Thực hiện Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV của liên Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của các đơn vị trực thuộc, xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức, bộ máy, trình UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy sở. Xây dựng Đề án vị trí việc làm năm 2016, đề án tinh giảm biên chế giai đoạn 2016- 2021.

 Về việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: Sở đã ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2016; kế hoạch luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công chức, viên chức và người lao động tham gia học tập nâng cao năng lực chuyên môn, lý luận chính trị. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện đúng quy trình, công khai, dân chủ, trách nhiệm. Thực hiện nghiêm túc việc rà soát, bổ sung Quy hoạch cán bộ giai đoạn 2015 - 2020 thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý, sở quản lý. Từng bước thực hiện trẻ hóa nguồn nhân lực, nâng cao tỷ lệ nữ giới trong diện quy hoạch cán bộ nguồn.

 Về việc cải cách tài chính công: Tổ chức thực hiện tốt các chính sách tiền công, tiền lương, phụ cấp, chế độ bảo hiểm cho cán bộ công chức viên chức và người lao động. Tiếp tục thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật phòng chống tham nhũng. Thực hiện khoán điện thoại, công tác phí, văn phòng phẩm cho các đơn vị quản lý Nhà nước, ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết các TTHC nâng cao ý thức cán bộ công nhân viên trong việc tiết kiệm ngân sách. Giao quyền tự chủ cho 5/5 đơn vị sự nghiệp thuộc sở, tạo điều kiện cho các đơn vị chủ động hơn trong hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ…

Về việc hiện đại hóa hành chính: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan; tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý hồ sơ công việc (VSDOffice) trong toàn cơ quan để quản lý và xử lý công văn đi, đến; tham gia góp ý dự thảo văn bản; lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành…Phối hợp với VNPT hoàn thiện các quy trình đối với 45 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở thực hiện ở cấp độ 3 trên môi trường mạng. Duy trì hoạt động của Trang Thông tin điện tử của sở, thường xuyên cập nhật văn bản mới liên quan đến chế độ chính sách của ngành, các thông tin về chỉ đạo, điều hành và các hoạt động chung, hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan.

 Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2016, công tác cải cách hành chính đã được lãnh đạo sở quan tâm, chỉ đạo; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị trực thuộc và các cá nhân trực tiếp giải quyết các công việc cụ thể. Ngay từ đầu năm, sau khi có hướng dẫn của Sở Nội vụ, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo việc lập kế hoạch để triển khai thực hiện tại cơ quan. Các đơn vị trực thuộc, các cá nhân liên quan đã nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của công tác cải cách hành chính, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và các nhiệm vụ công tác khác của cơ quan./.

 

Trần Mai