Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2014 – Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam

Thông tin tuyên truyền phổ biến  
Kết quả cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2014 – Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam
Công tác cải cách hành chính luôn được Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam quan tâm, chỉ đạo, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành.
<a href="http://tnmthanam.gov.vn/index.php/vi/news/Tin-hoat-dong/Ket-qua-cai-cach-hanh-chinh-6-thang-dau-nam-2014-So-Tai-nguyen-va-Moi-truong-Ha-Nam-1246/">Xem tiếp</a>

 

           Trong 6 tháng đầu năm 2014, việc hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách về lĩnh vực tài nguyên và môi trường đạt nhiều kết quả quan trọng như: Sở đã tham mưu Tỉnh uỷ ban hành Chỉ thị số 24/CT-TU ngày 22/5/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất trên địa bàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 311/QĐ-UBND ngày 03/4/2014 công bố bộ TTHC được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Quy chế phối hợp ba tỉnh trong việc quản lý hành chính và hoạt động khai thác khoáng sản trên tuyến sông Hồng khu vực giáp ranh giữa ba tỉnh Hà Nam, Hưng Yên và Thái Bình. Ngoài ra, một số văn bản quy phạm pháp luật khác cũng đã cơ bản hoàn thành, đang hoàn thiện để trình UBND tỉnh ban hành như Quyết định quy định một số nội dung quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản (thực hiện Luật Khoáng sản năm 2010), Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và Quy định hạn mức đất ở giao mới, kích thước, diện tích tối thiểu sau khi được tách thửa trên địa bàn tỉnh Hà Nam(thực hiện Luật Đất đai năm 2013).


         Việc cải cách thủ tục hành chính liên tục được quan tâm để cải tiến quy trình, cắt giảm thời gian. Trên cơ sở những thủ tục hành chính đã và đang thực hiện và những cơ sở pháp lý có sự thay đổi, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức rà soát, tổng hợp, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 311/QĐ-UBND ngày 3/4/2014 công bố bộ TTHC được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, ban ành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường. Trong 6 tháng đầu năm, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở đã tiếp nhận và xử lý 91 hồ sơ. Việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các thủ tục hành chính tại Sở được thực hiện nghiêm túc. Các thủ tục khi tiếp nhận đều có phiếu hẹn, được cán bộ một cửa hướng dẫn và cung cấp tài liệu chu đáo. Hầu hết các thủ tục hành chính có kết quả đúng hẹn.

        Duy trì việc tiếp nhận và kịp thời xử lý phản ảnh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, giải quyết thủ tục hành chính. Công khai bộ thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, trên cổng thông tin điện tử, website của Sở để mọi cá nhân, tổ chức có thể tra cứu nhanh chóng, đơn giản, thuận tiện. Ngoài ra, các mẫu biểu của các thủ tục hành chính được Sở cung cấp miễn phí cho tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ, làm thủ tục.
Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính cơ quan: Tổ chức bộ máy của Sở được cơ cấu lại và hoạt động ổn định từ đầu năm 2010. Đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường có 13 đơn vị trực thuộc (trong đó 07 đơn vị QLNN, 05 đơn vị sự nghiệp và 01 Chi cục) với đội ngũ cán bộ CCVC có trình độ, năng lực làm việc tốt, tổng biên chế được giao là 105. Sở có chức năng tham mưu UBND tỉnh quản lý 6 lĩnh vực: đất đai, đo đạc bản đồ, môi trường, nước, khí tượng thủy văn và khoáng sản.
Thực hiện Kế hoạch số 548/KH-UBND ngày 12/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm, xây dựng cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, Sở đã triển khai, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện. Đến nay, Sở đã hoàn thành Đề án vị trí việc làm tại các đơn vị sự nghiệp công lập, đề án và vị trí việc làm của các đơn vị quản lý nhà nước. Thực hiện Luật Đất đai 2013, Nghị định 43/2014/NĐ-CP, Sở đang xây dựng, Đề án kiện toàn Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở

         Việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo kế hoạch ban hành từ đầu năm. Bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện đúng quy trình, công khai, dân chủ, trách nhiệm. Trong 6 tháng đầu năm 2014 đến nay, Sở đã luân chuyển 01 cán bộ lãnh đạo quản lý, đang kiện toàn 02 cán bộ lãnh đạo cấp đơn vị trực thuộc Sở. Các chế độ chính sách đối với người lao động được quan tâm thực hiện như lương, thưởng, bảo hiểm xã hội, nghỉ mát, lễ, tết…; lao động hợp đồng được tham gia đóng bảo hiểm xã hội. Rà soát, bổ sung Quy hoạch cán bộ thuộc diện BTV quản lý giai đoạn 2011-2015 và 2015-2012. Từng bước thực hiện trẻ hóa nguồn nhân lực, nâng cao tỷ lệ nữ giới trong diện quy hoạch cán bộ nguồn.
Sở tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý hồ sơ công việc (TD Office, VSD Office) trong toàn cơ quan để quản lý và xử lý công văn đi, đến; tham gia góp ý dự thảo văn bản; lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành…, đã góp phần quan trọng vào việc giảm thiểu thời gian giải quyết, nâng cao chất lượng công việc.

          Nói chung, công tác cải cách hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường trong 6 tháng đầu năm 2014 được thực hiện đúng kế hoạch, được Sở quan tâm, chỉ đạo. Ngay từ đầu năm, sau khi có hướng dẫn của Sở Nội vụ, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo việc lập kế hoạch để triển khai thực hiện tại cơ quan. Các đơn vị trực thuộc, các cá nhân liên quan đã nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của công tác cải cách hành chính, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và các nhiệm vụ công tác khác của cơ quan./.
 
Trần Mai