Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng đến Kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6): Ngành TN&MT với phong trào thi đua yêu nước

Thông tin tuyên truyền phổ biến  
Hướng đến Kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6): Ngành TN&MT với phong trào thi đua yêu nước
Hướng đến kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6), Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ TN&MT đang xây dựng Kế hoạch trình Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng phát động phong trào thi đua toàn ngành.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 10/01/2013 yêu cầu các Bộ ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương tổ chức Kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; đồng thời là Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2013. Mới đây, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương cũng ban hành Kế hoạch số 04/KH-HĐTĐKT về Tổ chức kỷ niệm chủ đề trên.
Chỉ thị nêu rõ, trong giai đoạn gian khổ và ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc để khơi dậy tinh thần yêu nước của toàn dân, tạo nên sức mạnh tinh thần và vật chất vô cùng to lớn, đưa cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác hết sức vẻ vang.
Ngành TN&MT phát động phong trào thi đua toàn ngành nhằm quán triệt tinh thần và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác thi đua yêu nước; tuyên truyền, phổ biến và thực hiện tốt nhất các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng; nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành về vai trò, ý nghĩa, trách nhiệm chính trị của thi đua yêu nước trong tình hình hiện nay; động viên toàn ngành thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Đặc biệt, phong trào thi đua nhằm tưởng nhớ công lao vĩ đại và to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh; bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị, địa phương ngay từ đầu năm 2013; Kế hoạch phát triển của ngành đã được xác định và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2011 - 2015. Nội dung thi đua của ngành TN&MT tiếp tục nâng cao chất lượng trình, xây dựng, ban hành cơ chế chính sách và tổ chức thực hiện cơ chế chính sách trong cuộc sống; nâng cao bản lĩnh chính trị và trách nhiệm chính trị của đội ngũ cán bộ, công chức; ổn định và kiện toàn tổ chức bộ máy; xây dựng Chiến lược, Kế hoạch gắn với việc tổ chức thực hiện; tích cực nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, mở rộng hợp tác quốc tế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; nâng cao giá trị đóng góp của ngành vào ngân sách nhà nước, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của ngành TN&MT trong đời sống xã hội.
Ngoài ra, tổ chức hoạt động thiết thực như: Gặp mặt, tôn vinh các điển hình tiên tiến; giao lưu thể thao văn nghệ; thăm các di tích văn hóa, lịch sử liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tăng cường công tác tuyên truyền về điển hình tiên tiến trên các phương tiện thông tại đại chúng trong và ngoài ngành; biên tập ấn phẩm điển hình tiên tiến ngành tài nguyên và môi trường gắn với Cuộc Vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; dâng hoa báo công tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; khen thưởng điển hình tiên tiến xuất sắc…
Phát huy truyền thống phát triển, truyền thống thi đua yêu nước của ngành; đổi mới nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường bền vững; tăng nguồn lực đóng góp của ngành cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước; hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của Đảng, Quốc hội, Chính phủ giao phó. Đây là mục tiêu thi đua yêu nước thiết thực hướng đến Kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2013) và là Ngày Truyền thống của ngành thi đua khen thưởng; chào mừng các sự kiện chính trị trọng đâị của đất nước.

 

Trung tâm CNTT